Δημοφιλέστερες δημοσιεύσεις
Ο δείκτης h5 είναι ο δείκτης h για άρθρα που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 5 ολόκληρα χρόνια. Αποτελεί τον μέγιστο αριθμό h έτσι ώστε h άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από 2013 ως 2017 να έχουν τουλάχιστον h αναφορές το καθένα.απόκρυψη
Η διάμεσος h5 για μια δημοσίευση είναι ο μέσος αριθμός αναφορών για τα άρθρα που απαρτίζουν τον δείκτη h5 της δημοσίευσης.απόκρυψη
Δημοσίευσηδείκτης h5διάμεσος h5
1.한국콘텐츠학회논문지1519
2.한국체육학회지1417
3.관광연구1416
4.한국행정학보1217
5.정보관리학회지1216
6.대한경영학회지1215
7.한국체육교육학회지1215
8.관광연구저널1214
9.청소년학연구1214
10.한국언론학보1214
11.한국청소년연구1116
12.상담학연구1115
13.관광레저연구1114
14.인적자원관리연구1114
15.장애와 고용1014
16.한국체육과학회지1012
17.호텔경영학연구1011
18.한국사회학916
19.한국방송학보914
20.한국통신학회지 (정보와통신)914
21.교양교육연구912
22.기록학연구912
23.부동산학보912
24.유아교육연구912
25.통일전략912
26.한국기록관리학회지912
27.한국스포츠교육학회지912
28.관광학연구911
29.외식경영연구911
30.진로교육연구911
31.코칭능력개발지911
32.한국사회체육학회지911
33.한국심리학회지: 건강911
34.회계학연구911
35.지방정부연구910
36.커뮤니케이션 이론910
37.한국비블리아학회지910
38.한국심리학회지: 상담 및 심리치료910
39.청소년복지연구814
40.경제와사회813
41.한국사회복지행정학812
42.한국스포츠산업경영학회지812
43.한국스포츠심리학회지812
44.한국심리학회지: 일반812
45.한국아동복지학812
46.Financial Planning Review811
47.노인복지연구811
48.대한가정학회지811
49.유아교육학논집811
50.한국문헌정보학회지811
51.한국정책학회보811
52.관광경영연구810
53.교육심리연구810
54.기술혁신학회지810
55.기업경영연구 (구 동림경영연구)810
56.보건사회연구810
57.사회과학연구810
58.열린유아교육연구810
59.영재교육연구810
60.한국사회와 행정연구810
61.한국언론정보학보810
62.한국여성체육학회지810
63.한국외식산업학회지810
64.특수교육학연구89
65.한국심리학회지: 산업 및 조직89
66.한국웰니스학회지89
67.한국정치학회보89
68.한국통신학회논문지89
69.사회과학연구88
70.정서· 행동장애연구88
71.회계저널713
72.재활심리연구712
73.한국간호교육학회지712
74.선교신학711
75.체육과학연구711
76.한국지역정보화학회지711
77.국제경영리뷰710
78.국토계획710
79.농업교육과 인적자원개발710
80.직업교육연구710
81.컴퓨터교육학회논문지710
82.한국가족복지학710
83.한국심리학회지: 발달710
84.한국인구학710
85.한국정당학회보710
86.회계연구710
87.광고연구79
88.대한건축학회 논문집-계획계79
89.미래유아교육학회지79
90.보건복지포럼79
91.사이버커뮤니케이션학보79
92.아동교육79
93.아시아교육연구79
94.학교사회복지79
95.한국가정관리학회지79
96.한국영유아보육학79
97.한국정보통신학회논문지79
98.한국정책과학학회보79
99.한국지역사회복지학79
100.HRD 연구 (구 인력개발연구)78
Οι ημερομηνίες και οι αριθμοί των παραθέσεων υπολογίζονται και καθορίζονται από το υπολογιστικό πρόγραμμα.