Παρακολούθηση
IOSIF PAPANASTASIOU
IOSIF PAPANASTASIOU
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sudden deaths and colony population decline in Greek honey bee colonies
N Bacandritsos, A Granato, G Budge, I Papanastasiou, E Roinioti, ...
Journal of invertebrate pathology 105 (3), 335-340, 2010
2582010
Efficacy of repeated trickle applications of oxalic acid in syrup for varroosis control in Apis mellifera: Influence of meteorological conditions and presence of brood
N Bacandritsos, I Papanastasiou, C Saitanis, A Nanetti, E Roinioti
Veterinary parasitology 148 (2), 174-178, 2007
572007
Three non-toxic insect traps useful in trapping wasps enemies of honey bees
N Bacandritsos, I Papanastasiou, C Saitanis, E Roinioti
Bulletin of Insectology 59 (2), 135-145, 2006
432006
Morphology and life cycle of Marchalina hellenica (Gennadius) (Hemiptera: Margarodidae) on pine (Parnis Mt.) and fir (Helmos Mt.) forests of Greece
N Bacandritsos, C Saitanis, I Papanastasiou
Annales de la Société entomologique de France 40 (2), 169-176, 2004
382004
Development of a novel, multi-analyte biosensor system for assaying cell division: Identification of cell proliferation/death precursor events
S Kintzios, I Marinopoulou, G Moschopoulou, O Mangana, K Nomikou, ...
Biosensors and Bioelectronics 21 (7), 1365-1373, 2006
352006
Effect of liquid pulses with 6-benzyladenine on the induction of somatic embryogenesis from coffee (Coffea arabica L.) callus cultures
I Papanastasiou, K Soukouli, G Moschopoulou, J Kahia, S Kintzios
Plant cell, tissue and organ culture 92, 215-225, 2008
282008
The Effects of Light on Callus Growth and Somatic Embryogenesis from Lavandula vera and Teucrium chamaedrys: A Preliminary Study
S Kintzios, I Papanastasiou, P Tourgelis, C Papastellatos, ...
Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants 9 (2-3), 223-227, 2002
242002
Physico-chemical characteristics of Greek fir honeydew honey from Marchalina hellenica (Gen.) in comparison to other Mediterranean honeydew honeys.
N Bacandritsos, AG Sabatini, I Papanastasiou, C Saitanis
Italian journal of food science 18 (1), 2006
142006
Cellular redox-status is associated with regulation of frond division in Spirodela polyrrhiza
G Moschopoulou, I Papanastasiou, O Makri, N Lambrou, G Economou, ...
Plant cell reports 26, 2063-2069, 2007
92007
The BERA Diagnostic System: An all-purpose cell biosensor for the 21th Century
S Kintzios, J Goldstein, A Perdikaris, G Moschopoulou, I Marinopoulou, ...
5th Biodetection Conference, Baltimore, MD, USA, 9-10, 2005
92005
Parasitoids and Predators of Physokermes hellenicus (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae) in Greece
I Papanastasiou, NG Kavallieratos, CJ Saitanis, M Chatzaki, ...
Journal of economic entomology 111 (3), 1121-1130, 2018
62018
The use of essential oils as treatment against the mite Varroa destructor
N Bacandritsos, I Papanastasiou, G Papanastasiou
Proceedings of The 1st Hellenic Scientific Conference in Apiculture …, 2002
52002
The important honeybee viruses: Ashort descriptive review enhanced with recent data
N Bacandritsos, E Roinioti, I Papanastasiou
Bees, Nova Science Publishers Inc, 169-187, 2012
32012
Molecular taxonomy of the genus Physokermes (Hemiptera: Coccidae) species in Greece, based on mtDNA sequencing data
I Papanastasiou, V Evangelou, L Papoutsis, M Bouga, N Emmanouil
Journal of Apicultural Research 57 (4), 479-483, 2018
22018
Studio comparativo su sei formulati contenenti timolo nel controllo di Varroa destructor (Anderson and Trueman) in Grecia
A NANETTI, N BACANDRITSOS, I PAPANASTASIOU, C SAITANIS, ...
Apoidea 3 (2), 126-133, 2005
22005
Geographical Distribution and Long-Term Monitoring of Physokermes hellenicus (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae) on Abies spp. (Pinales: Pinaceae) in Greece
I Papanastasiou, NG Kavallieratos, GT Papadoulis, C Emmanouil, ...
Insects 12 (11), 1001, 2021
12021
Evaluation of a thymol formulation efficacy against Varroa destructor under Central Greek climatic conditions
N Bacandritsos, I Papanastasiou
Journal of the hellenic veterinary medical society 57 (2), 107-115, 2006
12006
Comparison between six thymol based formulations in the control of Varroa destructor (Anderson et Trueman) in Greece [Apis mellifera L.]
A Nanetti, N Bacandritsos, I Papanastasiou, C Saitanis, GT Papadoulis
APOidea-Rivista Italiana di Apicoltura (Italy) 3 (2), 2005
2005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18