Παρακολούθηση
Nikola Ljubešić
Nikola Ljubešić
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ijs.si - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2019 conference on machine translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-Jussa, C Federmann, M Fishel, Y Graham, ...
ACL, 2019
6952019
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
335*2018
{bs,hr,sr}WaC -- Web corpora of Bosnian, Croatian and Serbian
N Ljubešić, F Klubička
EACL 2014, 29, 2014
2112014
Discriminating between similar languages and arabic dialect identification: A report on the third dsl shared task
S Malmasi, M Zampieri, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann
Proceedings of the third workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2016
2032016
A Global Analysis of Emoji Usage
N Ljubešić, D Fišer
ACL 2016, 2016
2022016
Findings of the VarDial evaluation campaign 2017
M Zampieri, S Malmasi, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann, ...
Proceedings of the fourth workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2017
1752017
hrWaC and slWaC: Compiling web corpora for Croatian and Slovene
N Ljubešić, T Erjavec
Text, Speech and Dialogue, 395-402, 2011
1432011
A report on the DSL shared task 2014
M Zampieri, L Tan, N Ljubešić, J Tiedemann
Proceedings of the First Workshop on Applying NLP Tools to Similar Languages …, 2014
1322014
Language Identification and Morphosyntactic Tagging. The Second VarDial Evaluation Campaign.
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Santa Fe, USA: Association for Computational Linguistics, 2018
1262018
Overview of the DSL shared task 2015
M Zampieri, L Tan, N Ljubešić, J Tiedemann, P Nakov
Proceedings of the Joint Workshop on Language Technology for Closely Related …, 2015
1162015
Merging comparable data sources for the discrimination of similar languages: The DSL corpus collection
L Tan, M Zampieri, N Ljubešić, J Tiedemann
Proceedings of The 7th Workshop on Building and Using Comparable Corpora (BUCC), 2014
1062014
Legal framework, dataset and annotation schema for socially unacceptable online discourse practices in Slovene
D Fišer, T Erjavec, N Ljubešić
Proceedings of the first workshop on abusive language online, 46-51, 2017
992017
Efficient Discrimination Between Closely Related Languages.
J Tiedemann, N Ljubešić
COLING, 2619-2634, 2012
972012
Language identification: How to distinguish similar languages?
N Ljubešić, N Mikelić, D Boras
Information Technology Interfaces, 2007. ITI 2007. 29th International …, 2007
97*2007
New inflectional lexicons and training corpora for improved morphosyntactic annotation of Croatian and Serbian
N Ljubešić, F Klubička, Ž Agić, IP Jazbec
Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), 2016
87*2016
ChatGPT: Beginning of an end of manual linguistic data annotation? Use case of automatic genre identification (arXiv: 2303.03953). arXiv
T Kuzman, I Mozetič, N Ljubešić
81*2023
Lemmatization and morphosyntactic tagging of Croatian and Serbian
Ž Agić, N Ljubešić, D Merkler
Proceedings of the 4th Biennial International Workshop on Balto-Slavic …, 2013
752013
Bleaching text: Abstract features for cross-lingual gender prediction
R Van Der Goot, N Ljubešić, I Matroos, M Nissim, B Plank
arXiv preprint arXiv:1805.03122, 2018
732018
The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings
T Erjavec, M Ogrodniczuk, P Osenova, N Ljubešić, K Simov, A Pančur, ...
Language resources and evaluation 57 (1), 415-448, 2023
692023
Term extraction, tagging, and mapping tools for under-resourced languages
M Pinnis, N Ljubešić, D Stefanescu, I Skadina, M Tadic, T Gornostay
Proceedings of the 10th Conference on Terminology and Knowledge Engineering …, 2012
682012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20