Παρακολούθηση
Costas Stoumpos
Costas Stoumpos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semiconducting tin and lead iodide perovskites with organic cations: phase transitions, high mobilities, and near-infrared photoluminescent properties
CC Stoumpos, CD Malliakas, MG Kanatzidis
Inorganic chemistry 52 (15), 9019-9038, 2013
50102013
High-efficiency two-dimensional Ruddlesden–Popper perovskite solar cells
H Tsai, W Nie, JC Blancon, CC Stoumpos, R Asadpour, B Harutyunyan, ...
Nature 536 (7616), 312-316, 2016
27792016
Lead-free solid-state organic–inorganic halide perovskite solar cells
F Hao, CC Stoumpos, DH Cao, RPH Chang, MG Kanatzidis
Nature photonics 8 (6), 489-494, 2014
26382014
Two-dimensional homologous perovskites as light absorbing materials for solar cell applications
DH Cao, CC Stoumpos, OK Farha, JT Hupp, MG Kanatzidis
Journal of the American Chemical Society 137 (24), 7843–7850, 2015
18752015
Ruddlesden–Popper hybrid lead iodide perovskite 2D homologous semiconductors
CC Stoumpos, DH Cao, DJ Clark, J Young, JM Rondinelli, JI Jang, ...
Chemistry of Materials 28 (8), 2852-2867, 2016
16092016
Anomalous band gap behavior in mixed Sn and Pb perovskites enables broadening of absorption spectrum in solar cells
F Hao, CC Stoumpos, RPH Chang, MG Kanatzidis
Journal of the American Chemical Society 136 (22), 8094-8099, 2014
13762014
Crystal Growth of the Perovskite Semiconductor CsPbBr3: A New Material for High-Energy Radiation Detection
CC Stoumpos, CD Malliakas, JA Peters, Z Liu, M Sebastian, J Im, ...
Crystal growth & design 13 (7), 2722-2727, 2013
12702013
Two-dimensional hybrid halide perovskites: principles and promises
L Mao, CC Stoumpos, MG Kanatzidis
Journal of the American Chemical Society 141 (3), 1171-1190, 2018
9142018
Extremely efficient internal exciton dissociation through edge states in layered 2D perovskites
JC Blancon, H Tsai, W Nie, CC Stoumpos, L Pedesseau, C Katan, ...
Science 355 (6331), 1288-1292, 2017
8622017
Hybrid Germanium Iodide Perovskite Semiconductors: Active Lone Pairs, Structural Distortions, Direct and Indirect Energy Gaps and Strong Nonlinear Optical Properties
CC Stoumpos, L Fraser, DJ Clark, YS Kim, SH Rhim, AJ Freeman, ...
Journal of the American Chemical Society 137 (21), 6804–6819, 2015
7102015
The renaissance of halide perovskites and their evolution as emerging semiconductors
CC Stoumpos, MG Kanatzidis
Accounts of chemical research 48 (10), 2791-2802, 2015
6432015
Hybrid Dion–Jacobson 2D lead iodide perovskites
L Mao, W Ke, L Pedesseau, Y Wu, C Katan, J Even, MR Wasielewski, ...
Journal of the American Chemical Society 140 (10), 3775-3783, 2018
6302018
Solvent-Mediated Crystallization of CH3NH3SnI3 Films for Heterojunction Depleted Perovskite Solar Cells
F Hao, CC Stoumpos, P Guo, N Zhou, TJ Marks, RPH Chang, ...
Journal of the American Chemical Society 137 (35), 11445-11452, 2015
5932015
Light-induced lattice expansion leads to high-efficiency perovskite solar cells
H Tsai, R Asadpour, JC Blancon, CC Stoumpos, O Durand, JW Strzalka, ...
Science 360 (6384), 67-70, 2018
5632018
Air-Stable Molecular Semiconducting Iodosalts for Solar Cell Applications: Cs2SnI6 as a Hole Conductor
B Lee, CC Stoumpos, N Zhou, F Hao, C Malliakas, CY Yeh, TJ Marks, ...
Journal of the American Chemical Society 136 (43), 15379-15385, 2014
5552014
Scaling law for excitons in 2D perovskite quantum wells
JC Blancon, AV Stier, H Tsai, W Nie, CC Stoumpos, B Traore, ...
Nature communications 9 (1), 2254, 2018
5502018
Broad Wavelength Tunable Robust Lasing from Single-Crystal Nanowires of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, I)
Y Fu, H Zhu, CC Stoumpos, Q Ding, J Wang, MG Kanatzidis, X Zhu, S Jin
ACS nano 10 (8), 7963-7972, 2016
5302016
Local polar fluctuations in lead halide perovskite crystals
O Yaffe, Y Guo, LZ Tan, DA Egger, T Hull, CC Stoumpos, F Zheng, ...
Physical review letters 118 (13), 136001, 2017
5272017
Anharmonicity and disorder in the black phases of cesium lead iodide used for stable inorganic perovskite solar cells
A Marronnier, G Roma, S Boyer-Richard, L Pedesseau, JM Jancu, ...
ACS nano 12 (4), 3477-3486, 2018
5002018
White-light emission and structural distortion in new corrugated two-dimensional lead bromide perovskites
L Mao, Y Wu, CC Stoumpos, MR Wasielewski, MG Kanatzidis
Journal of the American Chemical Society 139 (14), 5210-5215, 2017
4942017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20