Παρακολούθηση
Veronika Lipp
Veronika Lipp
Research fellow, director at Institute for Lexicology, Hungarian Research Centre for Linguistics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multilingual evaluation dataset for monolingual word sense alignment
S Ahmadi, JP McCrae, S Nimb, F Khan, M Monachini, BS Pedersen, ...
Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation …, 2020
182020
A magyar nyelv nagyszótára: Besz-By
N Ittzés, al.
MTA Nyelvtudományi Intézet, 2021
14*2021
Designing the ELEXIS Parallel Sense-Annotated Dataset in 10 European Languages
M Federico, N Roberto, K Simon, K Jelena, G Polona, V Lipp, T Váradi, ...
Lexical Computing, 2021
52021
Towards a new monolingual Hungarian explanatory dictionary: Overview of the Hungarian explanatory dictionaries
V Lipp, S László
Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 15 (29 …, 2021
32021
Parallel sense-annotated corpus ELEXIS-WSD 1.1
F Martelli, R Navigli, S Krek, J Kallas, P Gantar, S Koeva, S Nimb, ...
Jožef Stefan Institute, 2023
22023
Do multi-sense word embeddings learn more senses?
M Makrai
Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), 2017
22017
Igekötő-kapcsolás
P Gergely, S Bálint, K Ágnes, S László, L Veronika
Berend Gábor, Gosztolya Gábor & Vincze Veronika (szerk.), MSZNY, 77-93, 2022
12022
A magyar terminológiastratégia kialakítása: Zöld könyv
G Prószéky, Á Fóris, E Papp, A Bölcskei, V Lipp
Nyelvtudományi Kutatóközpont, 2023
2023
A magyar nyelvstratégia kialakítása: Zöld könyv
LV Prószéky G. (főszerk.), Fóris Á., Bölcskei A, Papp E.
2023
An Unsupervised Approach to Characterize the Adjectival Microstructure in a Hungarian Monolingual Explanatory Dictionary
E Héja, N Ligeti-Nagy, L Simon, V Lipp
Lexical Computing, 2023
2023
Korpusztisztítás és sorvégi kötőjelek kezelése karakteralapú neurális nyelvmodellel
G Pethő, B Sass, L Simon, V Lipp
XIX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, MSZNY-2023, pp. 291-304., 2023
2023
Bilingual Lexicography
E Héja, V Lipp, G Prószéky
Oxford Bibliographies in Linguistics, 2023
2023
Monolingual alignment of word senses and definitions in lexicographical resources
S Ahmadi
arXiv preprint arXiv:2209.02465, 2022
2022
Prema novom jednojezičnom mađarskom objasnidbenom rječniku: pregled mađarskih objasnidbenih rječnika
V Lipp, S László
Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 15 (29 …, 2021
2021
A magyar nyelv nagyszótára : 8. Em-ez
N Ittzés, al.
2021
A korpusznyelvészettől a neurális hálókig: Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára
R Dodé, Z Ludányi
Nyelvtudományi Kutatóközpont, 2021
2021
Tamás Váradi and the International Lexicography
V Lipp
Nyelvtudományi Kutatóközpont, 2021
2021
Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai
B Sass, I Mittelholcz, D Halász, V Lipp, Á Kalivoda
Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet, 2021
2021
K+ K= 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays
B Gyuris, K Mády, GA Recski
Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 2019
2019
A magyar nyelv nagyszótára : 7. El-elz
N Ittzés, al.
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20