Παρακολούθηση
Veronika Lipp
Veronika Lipp
Tudományos munkatárs, Nyelvtudományi Intézet
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multilingual evaluation dataset for monolingual word sense alignment
S Ahmadi, JP McCrae, S Nimb, F Khan, M Monachini, BS Pedersen, ...
Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation …, 2020
162020
A magyar nyelv nagyszótára: Besz-By
N Ittzés
MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006
122006
Designing the ELEXIS Parallel Sense-Annotated Dataset in 10 European Languages
M Federico, N Roberto, K Simon, K Jelena, G Polona, V Lipp, T Váradi, ...
Lexical Computing, 2021
22021
Towards a new monolingual Hungarian explanatory dictionary: overview of the hungarian explanatory dictionaries
V Lipp, S László
Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 15 (29 …, 2021
12021
Parallel sense-annotated corpus ELEXIS-WSD 1.0
F Martelli, R Navigli, S Krek, J Kallas, P Gantar, S Koeva, S Nimb, ...
Jožef Stefan Institute, 2022
2022
Prema novom jednojezičnom mađarskom objasnidbenom rječniku: pregled mađarskih objasnidbenih rječnika
V Lipp, S László
Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 15 (29 …, 2021
2021
Tamás Váradi and the International Lexicography
V Lipp
Nyelvtudományi Kutatóközpont, 2021
2021
Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai
B Sass, I Mittelholcz, D Halász, V Lipp, Á Kalivoda
Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet, 2021
2021
Comprehensive Dictionary of Hungarian
V Lipp
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
2018
Belnay György Alajos latin nyelvű magyar historia litterariája
SL Veronika
2010
Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára
J Ambrus, T Bárány, I Csörsz Rumen, B Hegedüs, G Vaderna
rec. iti, 2009
2009
Do multi-sense word embeddings learn more senses? Open Website
M Makrai, V Lipp
Do multi-sense embeddings learn more senses? An evaluation in linear translation
M Makrai, V Lipp
Do multi-sense embeddings learn more senses?
M MAKRAI, V LIPP
Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their …, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14