Παρακολούθηση
Andreas Karakonstantis
Andreas Karakonstantis
Postdoctoral fellow in Seismology at Hellenic Mediterranean University (HMU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The new seismotectonic atlas of Greece (v1. 0) and its implementation
I Kassaras, V Kapetanidis, A Ganas, A Tzanis, C Kosma, A Karakonstantis, ...
Geosciences 10 (11), 447, 2020
612020
The 12th June 2017 Mw= 6.3 Lesvos earthquake from detailed seismological observations
P Papadimitriou, I Kassaras, G Kaviris, GA Tselentis, N Voulgaris, ...
Journal of Geodynamics 115, 23-42, 2018
612018
The 2013 earthquake swarm in Helike, Greece: seismic activity at the root of old normal faults
V Kapetanidis, A Deschamps, P Papadimitriou, E Matrullo, ...
Geophysical Journal International 202 (3), 2044-2073, 2015
592015
The Santorini Volcanic Complex: A detailed multi-parameter seismological approach with emphasis on the 2011–2012 unrest period
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, G Kaviris, N Voulgaris, ...
Journal of Geodynamics 85, 32-57, 2015
462015
First results on the Mw= 6.9 Samos earthquake of 30 October 2020
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, I Spingos, I Kassaras, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 56 (1), 251-279, 2020
432020
A detailed seismic anisotropy study during the 2011–2012 unrest period in the Santorini Volcanic Complex
G Kaviris, P Papadimitriou, P Kravvariti, V Kapetanidis, A Karakonstantis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 238, 51-88, 2015
352015
Domino-style earthquakes along blind normal faults in Northern Thessaly (Greece): kinematic evidence from field observations, seismology, SAR interferometry and GNSS
A Ganas, S Valkaniotis, P Briole, A Serpetsidaki, V Kapetanidis, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 58, 37-86, 2021
342021
The April–June 2007 Trichonis Lake earthquake swarm (W. Greece): New implications toward the causative fault zone
I Kassaras, V Kapetanidis, A Karakonstantis, G Kaviris, P Papadimitriou, ...
Journal of Geodynamics 73, 60-80, 2014
332014
On the spatial distribution of seismicity and the 3D tectonic stress field in western Greece
I Kassaras, V Kapetanidis, A Karakonstantis
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 95, 50-72, 2016
322016
The Cornet seismological network: 10 years of operation, recorded seismicity and significant applications
P Papadimitriou, G Kaviris, A Karakonstantis, K Makropoulos
Ann. Geol. Pays Hell 45, 193-208, 2010
312010
Constraints on the dynamics and spatio-temporal evolution of the 2011 Oichalia seismic swarm (SW Peloponnesus, Greece)
I Kassaras, V Kapetanidis, A Karakonstantis, V Kouskouna, A Ganas, ...
Tectonophysics 614, 100-127, 2014
262014
The western Gulf of Corinth (Greece) 2020–2021 seismic crisis and cascading events: First results from the Corinth Rift Laboratory Network
G Kaviris, P Elias, V Kapetanidis, A Serpetsidaki, A Karakonstantis, ...
The Seismic Record 1 (2), 85-95, 2021
222021
3-D simulation of crust and upper mantle structure in the broader Hellenic area through Seismic Tomography
A Karakonstantis
Ph. D. Thesis, 2017
222017
Seismotectonic analysis of the 2021 Damasi-Tyrnavos (Thessaly, Central Greece) earthquake sequence and implications on the stress field rotations
I Kassaras, V Kapetanidis, A Ganas, A Karakonstantis, P Papadimitriou, ...
Journal of Geodynamics 150, 101898, 2022
202022
The 19 July 2019 earthquake in Athens, Greece: A delayed major aftershock of the 1999 Mw= 6.0 event, or the activation of a different structure?
V Kapetanidis, A Karakonstantis, P Papadimitriou, K Pavlou, I Spingos, ...
Journal of Geodynamics 139, 101766, 2020
192020
The October 30, 2020, Mw 6.9 Samos (Greece) earthquake
E Lekkas, S Mavroulis, M Gogou, GA Papadopoulos, I Triantafyllou, ...
Newsletter of Environmental, Disaster and Crises Management Strategies 21, 2020
172020
The 25 October 2018 Zakynthos (Greece) earthquake: seismic activity at the transition between a transform fault and a subduction zone
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, I Spingos, K Pavlou, ...
Geophysical Journal International 225 (1), 15-36, 2021
152021
Earthquake relocation in Greece using a unified and homogenized seismological catalogue
Α Καρακωνσταντής, Π Παπαδημητρίου
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 43 (4), 2043-2052, 2010
152010
Anisotropy study in Villia (E. Corinth Gulf, Greece)
G Kaviris, V Kapetanidis, P Kravvariti, A Karakonstantis, G Bozionelos, ...
2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, 2014
142014
The early March 2021 Thessaly earthquake sequence
E Lekkas, K Agorastos, S Mavroulis, C Kranis, E Skourtsos, P Carydis, ...
Newsletter of Environmental, Disaster and Crises Management Strategies 22, 2021
132021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20