Παρακολούθηση
Georgios Skoumas
Georgios Skoumas
TileDB
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tiledb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal Saliency and Fusion for Movie Summarization based on Aural, Visual, and Textual Attention
G Evangelopoulos, A Zlatintsi, A Potamianos, P Maragos, K Rapantzikos, ...
IEEE Transactions on Multimedia, 2013
2402013
Video event detection and summarization using audio, visual and text saliency
G Evangelopoulos, A Zlatintsi, G Skoumas, K Rapantzikos, A Potamianos, ...
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing …, 2009
872009
Location estimation using crowdsourced spatial relations
G Skoumas, D Pfoser, A Kyrillidis, T Sellis
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 2 (2), 1-23, 2016
252016
Knowledge-Enriched Route Computation
G Skoumas, KA Schmid, G Jossé, M Schubert, MA Nascimento, A Züfle, ...
Advances in Spatial and Temporal Databases: 14th International Symposium …, 2015
232015
On quantifying qualitative geospatial data: a probabilistic approach
G Skoumas, D Pfoser, A Kyrillidis
Proceedings of the 2nd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Crowdsourced …, 2013
202013
Knowledge extraction from crowdsourced data for the enrichment of road networks
G Jossé, KA Schmid, A Züfle, G Skoumas, M Schubert, M Renz, D Pfoser, ...
Geoinformatica 21 (4), 763-795, 2017
152017
Towards Knowledge-Enriched Path Computation
G Skoumas, KA Schmid, G Jossé, A Züfle, M Nascimento, M Renz, ...
Proceedings of the 22nd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2014
112014
A framework for computation of popular paths from crowdsourced data
G Jossé, M Franzke, G Skoumas, A Züfle, MA Nascimento, M Renz
2015 IEEE 31st International Conference on Data Engineering, 1428-1431, 2015
102015
Tourismo: A user-preference tourist trip search engine
G Jossé, KA Schmid, A Züfle, G Skoumas, M Schubert, D Pfoser
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 514-519, 2015
92015
Efficient identification and approximation of k-nearest moving neighbors
G Skoumas, D Skoutas, A Vlachaki
Proceedings of the 21st ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2013
72013
Location Estimation Using Crowdsourced Geospatial Narratives
G Skoumas, D Pfoser, A Kyrillidis
Arxiv Preprint, 2014
62014
Continuous Monitoring of Nearest Trajectories
D Sacharidis, D Skoutas, G Skoumas
Proceedings of the 22nd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2014
32014
Geospatial knowledge in user-generated data: mining, modeling and applications
G Skoumas
2017
Intuitive Recipes for Uncertainty Decoding with SNR Features for Noise Robust ASR
G Skoumas, PN Garner
Idiap, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14