Παρακολούθηση
Dániel Varga
Dániel Varga
Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mokk.bme.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages
R Steinberger, B Pouliquen, A Widiger, C Ignat, T Erjavec, D Tufis, ...
arXiv preprint cs/0609058, 2006
6882006
Parallel corpora for medium density languages
D Varga, P Halácsy, A Kornai, V Nagy, L Németh, V Trón
Amsterdam Studies In The Theory And History Of Linguistic Science Series 4 …, 2007
5482007
Hunmorph: open source word analysis
T Viktor, G Gyorgy, P Halácsy, A Kornai, N Laszlo, D Varga
1292005
Web-based frequency dictionaries for medium density languages
A Kornai, P Halácsy, V Nagy, C Oravecz, V Trón, D Varga
Proceedings of the 2nd International Workshop on Web as Corpus, 2006
642006
DCEP: Digital Corpus of the European Parliament
N Hajlaoui, D Kolovratnik, J Väyrynen, R Steinberger, D Varga
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
442014
Hungarian named entity recognition with a maximum entropy approach
D Varga, E Simon
Acta Cybernetica 18 (2), 293-301, 2007
432007
GYDER: maxent metonymy resolution
R Farkas, E Simon, G Szarvas, D Varga
Proceedings of the Fourth International Workshop on Semantic Evaluations …, 2007
282007
Gradient regularization improves accuracy of discriminative models
D Varga, A Csiszárik, Z Zombori
arXiv preprint arXiv:1712.09936, 2017
272017
A Hungarian NP Chunker
G Recski, D Varga
The Odd Yearbook 8, 87-93, 2010
252010
Using a morphological analyzer in high precision POS tagging of Hungarian
P Halácsy, A Kornai, C Oravecz, T Vikto, D Varga
252006
Egy általános célú morfológiai annotáció
P Rebrus, A Kornai, D Varga
Altalános Nyelvészeti Tanulmányok, 47-80, 2012
112012
Rapid creation of large-scale corpora and frequency dictionaries
A Zséder, GA Recski, D Varga, A Kornai
ELRA, 2012
112012
Magyar főnévi csoportok azonosítása
GA Recski, D Varga
Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 81-95, 2012
102012
The poverty-assistance paradox
B Janky, D Varga
Economics Letters 120 (3), 447-449, 2013
62013
Visualizing transfer learning
R Szabó, D Katona, M Csillag, A Csiszárik, D Varga
arXiv preprint arXiv:2007.07628, 2020
52020
Parallel creation of gigaword corpora for medium density languages: an interim report
P Halácsy, A Kornai, P Németh, D Varga
52008
Morfológiai egyértelműsítés maximum entrópia módszerrel
P Halácsy, A Kornai, D Varga
52005
Similarity and Matching of Neural Network Representations
A Csiszárik, P Kőrösi-Szabó, Á Matszangosz, G Papp, D Varga
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 5656-5668, 2021
42021
The possible role of entropy in processing argument dependencies in Hungarian
C Pléh, I Fekete, D Varga
Perspectives on morphological organization, 200-211, 2017
42017
Negative sampling in variational autoencoders
A Csiszárik, B Benkő, D Varga
arXiv preprint arXiv:1910.02760, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20