Παρακολούθηση
Yusuf Muratoğlu
Yusuf Muratoğlu
Hitit University, Gazi University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gazi.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Income Inequality and Inflation in the EU
E Thalassinos, E Ugurlu, Y Muratoglu
European Research Studies 15 (1), 127, 2012
1562012
Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği
Y Muratoğlu
International Conference on Eurasian Economies, ss. 167 173, 2011
972011
Modeling volatility in the stock markets using GARCH models: European emerging economies and Turkey
E Ugurlu, E Thalassinos, Y Muratoglu
Eleftherios Thalassinos, 2014
722014
Ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki asimetrik ilişki ve Türkiye’de Okun Yasasının sınanması
Y Muratoğlu
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
492011
Comparison of forecasting volatility in the Czech Republic stock market
IE Thalassinos, E Ugurlu, Y Muratoglu
Applied Economics and Finance 2 (1), 11-18, 2015
282015
Determinants of export competitiveness: evidence from OECD manufacturing
G Muratoğlu, Y MURATOĞLU
Journal of Economics and Political Economy 3 (1), 111-118, 2016
262016
Trade Flows between Russia and Other Black Sea Economic Cooperation Countries: A Gravity Model Analysis
G Muratoğlu, E Uğurlu, Y Muratoğlu
Gümüşhane Üniversitesi, 2017
92017
Türkiye’den OECD ülkelerine gerçekleşen göçün çekim modeli ile analizi
G Dinçer, Y Muratoğlu
92014
1960-2010 Döneminde Türkiye’den OECD Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli ile Analizi
G Muratoğlu, Y Muratoğlu
Bulletin of Economic Theory and Analysis 1 (1), 51-69, 2016
82016
The asymmetric effect of renewable and non-renewable energy on carbon emissions in OECD: new evidence from non-linear panel ARDL model
D Şanlı, Y Muratoğlu, M Songur, E Uğurlu
Frontiers in Environmental Science 11, 1228296, 2023
72023
An Empirical Test of the Environmental Kuznets Curve for CO2 in G7: A Panel Cointegration Approach
Y Muratoglu, E Ugurlu
Proceedings of the New York State Economics Association, 2014
52014
Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki Asimetrik İlişkisi ve Türkiye’de Okun Yasasının Sınanması, Hitit Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı
Y Muratoğlu
Yüksek Lisans Tezi, 2011
52011
KAMU BORCU VE ENFLASYONUN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK: AB 15 ÖRNEĞİ.
D ŞANLI, M Songur, Y Muratoğlu
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
42018
Immigration to the OECD countries from Turkey in 1960-2010 period: A Gravity Model Approach
G Muratoğlu, Y Muratoğlu
Bulletin of Economic Theory and Analysis 1 (1), 51-69, 2016
42016
Natural gas production and economic growth in eurasian countries: evidence from a panel ARDL model
M Songur, G Muratoğlu, Y Muratoğlu
Bulletin of Energy Economics 4 (2), 155-162, 2016
42016
Immigration to the OECD Countries from Turkey: A Gravity Model Approach
G Dinçer, Y Muratoğlu
MPRA Paper 62201, 2014
42014
Ekonomik Büyüme, Borç ve Enflasyon İlişkisi: AB 15 Üzerine Bir İnceleme
DŞM Songur, Y Muratoğlu
Proceedings of 2 nd International Conference on Scientific Cooperation for …, 2017
22017
Determinants of Export Competitiveness: Evidence from OECD Manufacturing: Journal of Economics and Political Economy
M Gönül, Y Muratoğlu
Volume, 2016
22016
Büyüme ve İşsizlik Arasındaki Asimetrik İlişki ve Türkiye’de Okun Yasasının Sınanması
Y Muratoğlu
Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek …, 2011
22011
Is there an asymmetric causality between renewable energy and energy consumption in BIC countries?
Y Muratoglu, D Sanli, M Songur
Energy-growth nexus in an era of globalization, 405-430, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20