Παρακολούθηση
Dr. Zijian Győző YANG
Dr. Zijian Győző YANG
Hungarian Research Centre for Linguistics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itk.ppke.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Abstractive text summarization for Hungarian
ZG Yang, Á Agócs, G Kusper, T Váradi
Annales Mathematicae et Informaticae 53, 18, 2021
192021
HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben
Á Feldmann, R Hajdu, B Indig, B Sass, M Makrai, I Mittelholcz, D Halász, ...
Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, 2021
182021
HuLU: magyar nyelvű benchmark adatbázis kiépítése a neurális nyelvmodellek kiértékelése céljából
N Ligeti-Nagy, G Ferenczi, E Héja, K Jelencsik-Mátyus, LJ Laki, N Vadász, ...
XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 431-446, 2022
142022
Cross-lingual fine-tuning for abstractive Arabic text summarization
M Kahla, ZG Yang, A Novák
Proceedings of the international conference on recent advances in natural …, 2021
112021
Neural machine translation for Hungarian
LJ Laki, ZG Yang
Acta Linguistica Academica 69 (4), 501-520, 2022
92022
Training language models with low resources: RoBERTa, BART and ELECTRA experimental models for Hungarian
ZG Yang, T Váradi
Proceedings of 12th IEEE International Conference on Cognitive …, 2021
92021
Automatic Diacritic Restoration With Transformer Model Based Neural Machine Translation for East-Central European Languages.
LJ Laki, ZG Yang
ICAI, 190-202, 2020
82020
A gépi fordítás és a neurális gépi fordítás
GY Zijian
Modern nyelvoktatás 24 (2-3), 129-139, 2018
82018
HuQ: An English-Hungarian Corpus for Quality Estimation
ZG Yang, LJ Laki, B Siklósi
Proceedings of the LREC 2016 Workshop "Translation Evaluation: From …, 2016
82016
Quality estimation for English-Hungarian with optimized semantic features
ZG Yang, LJ Laki, B Siklósi
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Konya, Turkey, 2016
72016
Analyzing Narratives of Patient Experiences: A BERT Topic Modeling Approach
M Osváth, ZG Yang, K Kósa
Acta Polytech. Hung 20 (7), 153-171, 2023
52023
Így írtok ti-Nem sztenderd szövegek hibatípusainak detektálása gépi tanulásos módszerrel
A Dömötör, ZG Yang
XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 305-316, 2018
52018
Pirate: A task-oriented monolingual quality estimation system
ZG Yang, LJ Laki
International Journal of Computational Linguistics and Applications 8, 2017
52017
Gépi fordítás minőségének becslése referencia nélküli módszerrel
ZG Yang, LJ Laki, G Prószéky
XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 3-13, 2015
52015
Combining machine translation systems with quality estimation
LJ Laki, ZG Yang
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 18th …, 2018
42018
A gépi fordítás kiértékelése
ZG Yang
Fókuszban a fordítás értékelése, 147-162, 2017
42017
Quality Estimation for English-Hungarian Machine Translation
ZG Yang, LJ Laki
LTC'15, 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as …, 2015
42015
Minőségbecslő rendszer egynyelvű természetes nyelvi elemzőhöz
ZG Yang, LJ Laki
XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 37-49, 0
4
Mono-and multilingual GPT-3 models for Hungarian
ZG Yang, LJ Laki, T Váradi, G Prószéky
International Conference on Text, Speech, and Dialogue, 94-104, 2023
32023
A gépi fordítás szerepe a fordítóképzésben
T Fáy, ZG Yang
Modern Nyelvoktatás 29 (1–2), 24–34-24–34, 2023
32023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20