Παρακολούθηση
Anne Lemoine
Anne Lemoine
Seismologist, BRGM, French Geological Survey, Orléans, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα brgm.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The El Salvador earthquakes of January and February 2001: context, characteristics and implications for seismic risk
JJ Bommer, MB Benito, M Ciudad-Real, A Lemoine, MA López-Menjı́var, ...
Soil dynamics and earthquake engineering 22 (5), 389-418, 2002
1082002
The 2018–2019 seismo-volcanic crisis east of Mayotte, Comoros islands: seismicity and ground deformation markers of an exceptional submarine eruption
A Lemoine, P Briole, D Bertil, A Roullé, M Foumelis, I Thinon, ...
Geophysical Journal International 223 (1), 22-44, 2020
862020
Testing the Applicability of Correlations between Topographic Slope and VS30 for Europe
A Lemoine, J Douglas, F Cotton
Bulletin of the Seismological Society of America 102 (6), 2585-2599, 2012
722012
Migration of seismicity and earthquake interactions monitored by GPS in SE Asia triple junction: Sulawesi, Indonesia
C Vigny, H Perfettini, A Walpersdorf, A Lemoine, W Simons, D van Loon, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 107 (B10), ETG 7-1-ETG 7-11, 2002
522002
Evidence for earthquake interaction in Central Chile: the July 1997–September 1998 sequence
A Lemoine, R Madariaga, J Campos
Geophysical Research Letters 28 (14), 2743-2746, 2001
462001
Birth of a large volcanic edifice offshore Mayotte via lithosphere-scale dyke intrusion
N Feuillet, S Jorry, WC Crawford, C Deplus, I Thinon, E Jacques, ...
Nature Geoscience 14 (10), 787-795, 2021
432021
Modeling of stress transfer in the Coquimbo region of central Chile
A Gardi, A Lemoine, R Madariaga, J Campos
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 111 (B4), 2006
412006
Slab-pull and slab-push earthquakes in the Mexican, Chilean and Peruvian subduction zones
A Lemoine, R Madariaga, J Campos
Physics of the Earth and Planetary Interiors 132 (1-3), 157-175, 2002
402002
Outer rise stress changes related to the subduction of the Juan Fernandez Ridge, central Chile
V Clouard, J Campos, A Lemoine, A Perez, E Kausel
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 112 (B5), 2007
322007
Spatiotemporal evolution of surface creep in the Parkfield region of the San Andreas Fault (1993–2004) from synthetic aperture radar
M De Michele, D Raucoules, F Rolandone, P Briole, J Salichon, ...
Earth and Planetary Science Letters 308 (1-2), 141-150, 2011
282011
Mayotte seismic crisis: building knowledge in near real-time by combining land and ocean-bottom seismometers, first results
JM Saurel, E Jacques, C Aiken, A Lemoine, L Retailleau, A Lavayssière, ...
Geophysical Journal International 228 (2), 1281-1293, 2021
272021
The unexpected Mayotte 2018–2020 seismic sequence: a reappraisal of the regional seismicity of the Comoros
D Bertil, N Mercury, C Doubre, A Lemoine, J Van der Woerd
Comptes Rendus. Géoscience 353 (S1), 1-25, 2021
242021
Sentinel optical and SAR data highlights multi-segment faulting during the 2018 Palu-Sulawesi earthquake (Mw 7.5)
G Bacques, M de Michele, M Foumelis, D Raucoules, A Lemoine, P Briole
Scientific Report 10 (https://doi.org/10.1038/s41598-020-66032), 9103, 2020
202020
Birth of a large volcano offshore Mayotte through lithosphere-scale rifting
N Feuillet, S Jorry, WC Crawford, C Deplus, I Thinon, E Jacques, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2019, V52D-01, 2019
202019
The European seismic risk model 2020 (ESRM 2020)
H Crowley, D Rodrigues, V Silva, V Despotaki, L Martins, X Romão, ...
ICONHIC 2019-2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure., 2018
172018
Source characterisation by mixing long-running tsunami wave numerical simulations and historical observations within a metamodel-aided ABC setting
J Rohmer, M Rousseau, A Lemoine, R Pedreros, J Lambert, A Benki
Stochastic environmental research and risk assessment 32, 967-984, 2018
122018
Mecanismo focal de los terremotos de El Salvador
E Buforn, A Lemoine, A Udias, R Madariaga, JM Martínez‐Guevara
Memorias 2nd Congreso Iberoamericano de Ingeniería Sísmica, 115-118, 2001
122001
Birth of a large volcanic edifice through lithosphere-scale dyking offshore Mayotte (Indian Ocean)
N Feuillet, S Jorry, WC Crawford, C Deplus, I Thinon, E Jacques, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2020, V043-01, 2020
102020
The 2018-2019 Mayotte Seismic Crisis: Evidence of an upper Mantle Rifting Event?
E Jacques, N Feuillet, C Aiken, A Lemoine, WC Crawford, C Deplus, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2019, V43I-0221, 2019
102019
SISMAORE cruise, RV Pourquoi pas
I Thinon, S Leroy, A Lemoine
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20