Παρακολούθηση
Edward Loukopoulos
Edward Loukopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uam.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recent advances of one-dimensional coordination polymers as catalysts
E Loukopoulos, GE Kostakis
Journal of Coordination Chemistry 71 (3), 371-410, 2018
972018
Cu(II) Coordination Polymers as Vehicles in the A3 Coupling
E Loukopoulos, M Kallitsakis, N Tsoureas, A Abdul-Sada, NF Chilton, ...
Inorganic Chemistry 56 (9), 4898-4910, 2017
532017
Copper-Promoted Regioselective Synthesis of Polysubstituted Pyrroles from Aldehydes, Amines, and Nitroalkenes via 1, 2-Phenyl/Alkyl Migration
D Andreou, MG Kallitsakis, E Loukopoulos, C Gabriel, GE Kostakis, ...
The Journal of organic chemistry 83 (4), 2104-2113, 2018
492018
Recent advances in the coordination chemistry of benzotriazole-based ligands
E Loukopoulos, GE Kostakis
Coordination Chemistry Reviews 395, 193-229, 2019
482019
A Copper‐Benzotriazole‐Based Coordination Polymer Catalyzes the Efficient One‐Pot Synthesis of (N′‐Substituted)‐hydrazo‐4‐aryl‐1, 4‐dihydropyridines from Azines
M Kallitsakis, E Loukopoulos, A Abdul‐Sada, GJ Tizzard, SJ Coles, ...
Advanced Synthesis & Catalysis 359 (1), 138-145, 2017
442017
Continuous Breathing Rare-Earth MOFs Based on Hexanuclear Clusters with Gas Trapping Properties
GK Angeli, E Loukopoulos, K Kouvidis, A Bosveli, C Tsangarakis, ...
Journal of the American Chemical Society 143 (27), 10250-10260, 2021
352021
Structural diversity and catalytic properties in a family of Ag (I)-benzotriazole based coordination compounds
E Loukopoulos, A Abdul-Sada, EME Viseux, IN Lykakis, GE Kostakis
Crystal Growth & Design 18 (9), 5638-5651, 2018
222018
Cobalt (II/III), nickel (II) and copper (II) coordination clusters employing a monoanionic Schiff base ligand: synthetic, topological and computational mechanistic aspects
E Loukopoulos, B Berkoff, K Griffiths, V Keeble, VN Dokorou, AC Tsipis, ...
CrystEngComm 17 (35), 6753-6764, 2015
212015
Copper (II)-benzotriazole coordination compounds in click chemistry: a diagnostic reactivity study
E Loukopoulos, A Abdul-Sada, G Csire, C Kállay, A Brookfield, GJ Tizzard, ...
Dalton Transactions 47 (31), 10491-10508, 2018
192018
Exploring the coordination capabilities of a family of flexible benzotriazole-based ligands using Cobalt (II) sources
E Loukopoulos, NF Chilton, A Abdul-Sada, GE Kostakis
Crystal Growth & Design 17 (5), 2718-2729, 2017
142017
A Disk‐Like CoII3DyIII4 Coordination Cluster Exhibiting Single Molecule Magnet Behavior
E Loukopoulos, B Berkoff, A Abdul‐Sada, GJ Tizzard, SJ Coles, A Escuer, ...
European Journal of Inorganic Chemistry 2015 (16), 2646-2649, 2015
142015
Dinuclear lanthanide (III) coordination polymers in a domino reaction
E Loukopoulos, K Griffiths, GR Akien, N Kourkoumelis, A Abdul-Sada, ...
Inorganics 3 (4), 448-466, 2015
112015
Accessing 14-Connected Nets: Continuous Breathing, Hydrophobic Rare-Earth Metal Organic Frameworks Based on 14-c Hexanuclear Clusters with High Affinity for Non-Polar Vapors
E Loukopoulos, GK Angeli, K Kouvidis, C Tsangarakis, PN Trikalitis
ACS Applied Materials & Interfaces 14 (19), 22242-22251, 2022
92022
Heptanuclear Disk‐Like MII3LnIII4 (M = Ni, Co) Coordination Clusters: Synthesis, Structures and Magnetic Properties
K Griffiths, C Harding, VN Dokorou, E Loukopoulos, SI Sampani, ...
European Journal of Inorganic Chemistry 2017 (33), 3938-3945, 2017
92017
A synthetic and crystal structure study of a collection of coordination polymers based on alkaline aroylhydrazonates
D Specklin, S Mameri, E Loukopoulos, GE Kostakis, R Welter
Polyhedron 100, 359-372, 2015
72015
Catalytic and conductivity studies in two dimensional coordination polymers built with a thiazole based ligand
P Kumar, S Lymperopoulou, E Loukopoulos, W Matsuda, N Kourkoumelis, ...
Polyhedron 150, 21-27, 2018
62018
A 12-Fold ThSi2 Interpenetrated Network Utilizing a Glycine-Based Pseudopeptidic Ligand
E Loukopoulos, A Michail, GE Kostakis
Crystals 8 (1), 47, 2018
52018
Polynuclear ampyrone based 3d coordination clusters
SI Sampani, E Loukopoulos, M Azam, K Griffiths, A Abdul-Sada, G Tizzard, ...
CrystEngComm 20 (10), 1411-1421, 2018
42018
Reticular Synthesis of Flexible Rare‐Earth Metal‐Organic Frameworks: Control of Structural Dynamics and Sorption Properties Through Ligand Functionalization
E Loukopoulos, GK Angeli, C Tsangarakis, E Traka, KG Froudas, ...
Chemistry–A European Journal 30 (4), e202302709, 2024
12024
New oxacycles on the block: benzodioxepinones via a Passerini reaction
M Fragkiadakis, M Zingiridis, E Loukopoulos, CG Neochoritis
Molecular Diversity 28 (1), 29-35, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20