Παρακολούθηση
Andrew W. Appel
Andrew W. Appel
Professor of Computer Science, Princeton University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα princeton.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modern Compiler Implementation [in ML] [in C] [in Java]
AW Appel
Cambridge university press, 1998
2119*1998
Compiling with Continuations
AW Appel
Cambridge University Press, 1992
1397*1992
An efficient program for many-body simulation
AW Appel
SIAM J. Sci. Stat. Comput. 6 (1), 85-103, 1985
10081985
MulVAL: A Logic-based Network Security Analyzer.
X Ou, S Govindavajhala, AW Appel
USENIX security symposium 8, 113-128, 2005
7802005
Simple generational garbage collection and fast allocation
AW Appel
Software: Practice and experience 19 (2), 171-183, 1989
5071989
Foundational proof-carrying code
AW Appel
Proceedings 16th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 247-256, 2001
4812001
Real-time concurrent collection on stock multiprocessors
AW Appel, JR Ellis, K Li
Proceedings of the ACM SIGPLAN 1988 conference on Programming Language …, 1988
4351988
Iterated register coalescing
L George, AW Appel
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 18 (3), 300-324, 1996
4321996
An indexed model of recursive types for foundational proof-carrying code
AW Appel, D McAllester
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 23 (5), 657-683, 2001
3912001
Standard ML of New Jersey
AW Appel, DB MacQueen
Programming Language Implementation and Logic Programming, 1-13, 1991
3831991
Proof-carrying authentication
AW Appel, EW Felten
Proceedings of the 6th ACM Conference on Computer and Communications …, 1999
3441999
Virtual memory primitives for user programs
AW Appel, K Li
Proceedings of the fourth international conference on Architectural support …, 1991
3391991
Real time, concurrent garbage collection system and method
JR Ellis, K Li, A Appel
US Patent 5,088,036, 1992
3001992
Using memory errors to attack a virtual machine
S Govindavajhala, AW Appel
2003 Symposium on Security and Privacy, 2003., 154-165, 2003
2922003
Garbage collection can be faster than stack allocation
AW Appel
Information Processing Letters 25 (4), 275-279, 1987
2731987
SSA is functional programming
AW Appel
ACM SIGPLAN Notices 33 (4), 17-20, 2008
270*2008
Verified software toolchain
AW Appel
European Symposium on Programming (LNCS 6602), 1-17, 2011
2682011
Continuation-passing, closure-passing style
AW Appel, T Jim
Proceedings of the 16th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1989
2611989
A Standard ML compiler
A Appel, D MacQueen
Functional Programming Languages and Computer Architecture, 301-324, 1987
2241987
Program Logics for Certified Compilers
AW Appel, R Dockins, A Hobor, L Beringer, J Dodds, G Stewart, S Blazy, ...
Cambridge University Press, 2014
2182014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20