Παρακολούθηση
Simon Holm Jensen
Simon Holm Jensen
Samsung Research America
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hjensen.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nearest and reverse nearest neighbor queries for moving objects
R Benetis, CS Jensen, G Karĉiauskas, S Ŝaltenis
The VLDB Journal 15, 229-249, 2006
5762006
Type analysis for JavaScript
SH Jensen, A Møller, P Thiemann
Static Analysis: 16th International Symposium, SAS 2009, Los Angeles, CA …, 2009
5122009
A framework for automated testing of JavaScript web applications
S Artzi, J Dolby, SH Jensen, A Møller, F Tip
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
2632011
Modeling the HTML DOM and browser API in static analysis of JavaScript web applications
SH Jensen, M Madsen, A Møller
Proc. European Software Engineering Conference and ACM SIGSOFT International …, 2011
1632011
Join operations in temporal databases
D Gao, CS Jensen, RT Snodgrass, MD Soo
The VLDB journal 14, 2-29, 2005
1372005
Remedying the eval that men do
SH Jensen, PA Jonsson, A Møller
Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and …, 2012
1362012
Interprocedural analysis with lazy propagation
S Jensen, A Møller, P Thiemann
Static Analysis, 320-339, 2010
862010
Automated testing of applications with scripting code
S Artzi, J Dolby, SA Guarnieri, SH Jensen, M Pistoia, M Sridharan, F Tip, ...
US Patent 9,135,147, 2015
502015
Formulation of a mixed-mode multilinear cohesive zone law in an interface finite element for modelling delamination with R-curve effects
SM Jensen, MJ Martos, BLV Bak, E Lindgaard
Composite Structures 216, 477-486, 2019
372019
MemInsight: platform-independent memory debugging for JavaScript
SH Jensen, M Sridharan, K Sen, S Chandra
Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2015
352015
Inverse parameter identification of n-segmented multilinear cohesive laws using parametric finite element modeling
SM Jensen, MJ Martos, E Lindgaard, BLV Bak
Composite Structures 225, 111074, 2019
302019
Complex Sciences: First International Conference, Complex 2009, Shanghai, China, February 23-25, 2009. Revised Papers, Part 1
H Kobayashi, S Palazzo, S Sahni, X Shen, M Stan, J Xiaohua, J Zhou, ...
Springer Berlin Heidelberg, 2009
21*2009
Test generation from business rules
SH Jensen, S Thummalapenta, S Sinha, S Chandra
2015 IEEE 8th International Conference on Software Testing, Verification and …, 2015
102015
Automated query retry in a database environment
B Dageville, J Harjono, SH Jensen, KP Nabar, SJ Pelley
US Patent 10,860,450, 2020
62020
Improving tools for javascript programmers
E Andreasen, A Feldthaus, SH Jensen, CS Jensen, PA Jonsson, ...
Proc. of International Workshop on Scripts to Programs. Beijing, China:[sn …, 2012
62012
Automated query retry in a database environment
B Dageville, J Harjono, SH Jensen, KP Nabar, SJ Pelley
US Patent 10,915,418, 2021
52021
Filtered query-retry logging in a database environment
B Dageville, J Harjono, SH Jensen, KP Nabar, SJ Pelley
US Patent 10,997,050, 2021
42021
Failure mechanism analysis of fuses subjected to manufacturing and operational thermal stresses
AS Bahman, SM Jensen, F Iannuzzo
Microelectronics Reliability 88, 304-308, 2018
42018
Proximity Door Locking
S Jensen, CD Jensen
Sep 16, 1-99, 2016
42016
Static Analysis for Javaskript
SH Jensen
Department Office Computer Science, Aarhus University, 2013
42013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20