Παρακολούθηση
Caiming Xiong
Caiming Xiong
Salesforce Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα salesforce.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A deep reinforced model for abstractive summarization
R Paulus, C Xiong, R Socher
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
14442018
Knowing When to Look: Adaptive Attention via A Visual Sentinel for Image Captioning
J Lu*, C Xiong*, D Parikh, R Socher
2017 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
13662017
Pointer Sentinel Mixture Models
S Merity, C Xiong, J Bradbury, R Socher
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
12812017
Learned in translation: Contextualized word vectors
B McCann, J Bradbury, C Xiong, R Socher
Advances in neural information processing systems 30, 2017
10292017
Dynamic Memory Networks for Visual and Textual Question Answering
C Xiong, S Merity, R Socher
The 33rd International Conference on Machine Learning (ICML), 2016
8032016
Seq2sql: Generating structured queries from natural language using reinforcement learning
V Zhong, C Xiong, R Socher
arXiv preprint arXiv:1709.00103, 2017
7202017
Ctrl: A conditional transformer language model for controllable generation
NS Keskar, B McCann, LR Varshney, C Xiong, R Socher
arXiv preprint arXiv:1909.05858, 2019
6642019
Dynamic Coattention Networks For Question Answering
C Xiong, V Zhong, R Socher
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
6442017
A joint many-task model: Growing a neural network for multiple NLP tasks
K Hashimoto, C Xiong, Y Tsuruoka, R Socher
The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2017
5762017
Non-Autoregressive Neural Machine Translation
J Gu, J Bradbury, C Xiong, VOK Li, R Socher
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
5632018
Quasi-Recurrent Neural Networks
J Bradbury, S Merity, C Xiong, R Socher
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
5112017
The natural language decathlon: Multitask learning as question answering
B McCann, NS Keskar, C Xiong, R Socher
arXiv preprint arXiv:1806.08730, 2018
5092018
Prototypical contrastive learning of unsupervised representations
J Li, P Zhou, C Xiong, SCH Hoi
arXiv preprint arXiv:2005.04966, 2020
4592020
End-to-end dense video captioning with masked transformer
L Zhou, Y Zhou, JJ Corso, R Socher, C Xiong
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
4252018
Transferable Multi-Domain State Generator for Task-Oriented Dialogue Systems
CS Wu, A Madotto, E Hosseini-Asl, C Xiong, R Socher, P Fung
ACL 2019, 2019
3322019
Jointly modeling deep video and compositional text to bridge vision and language in a unified framework
R Xu, C Xiong, W Chen, J Corso
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 29 (1), 2015
3312015
Evaluating the factual consistency of abstractive text summarization
W Kryściński, B McCann, C Xiong, R Socher
arXiv preprint arXiv:1910.12840, 2019
3152019
Align before fuse: Vision and language representation learning with momentum distillation
J Li, R Selvaraju, A Gotmare, S Joty, C Xiong, SCH Hoi
Advances in neural information processing systems 34, 9694-9705, 2021
3132021
ERASER: A benchmark to evaluate rationalized NLP models
J DeYoung, S Jain, NF Rajani, E Lehman, C Xiong, R Socher, ...
arXiv preprint arXiv:1911.03429, 2019
3082019
Streaming Hierarchical Video Segmentation
C Xu*, C Xiong*, JJ Corso
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2012
3032012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20