Παρακολούθηση
Ari S. Morcos
Ari S. Morcos
DatologyAI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα datologyai.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human-level performance in 3D multiplayer games with population-based reinforcement learning
M Jaderberg, WM Czarnecki, I Dunning, L Marris, G Lever, AG Castaneda, ...
Science 364 (6443), 859-865, 2019
9492019
Convit: Improving vision transformers with soft convolutional inductive biases
S d'Ascoli, H Touvron, M Leavitt, A Morcos, G Biroli, L Sagun
International Conference on Machine Learning (ICML) 2021, 2021
7922021
Neural scene representation and rendering
SMA Eslami, D Jimenez Rezende, F Besse, F Viola, AS Morcos, ...
Science 360 (6394), 1204-1210, 2018
7082018
Model soups: averaging weights of multiple fine-tuned models improves accuracy without increasing inference time
M Wortsman, G Ilharco, SY Gadre, R Roelofs, R Gontijo-Lopes, ...
International conference on machine learning, 23965-23998, 2022
6252022
Decentralized Distributed PPO: Solving PointGoal Navigation
E Wijmans, A Kadian, A Morcos, S Lee, I Essa, D Parikh, M Savva, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
428*2020
Insights on representational similarity in neural networks with canonical correlation
AS Morcos, M Raghu, S Bengio
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018
4232018
On the importance of single directions for generalization
AS Morcos, DGT Barrett, NC Rabinowitz, M Botvinick
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2018
3562018
Measuring abstract reasoning in neural networks
A Santoro, F Hill, D Barrett, A Morcos, T Lillicrap
International conference on machine learning, 4477-4486, 2018
354*2018
History-dependent variability in population dynamics during evidence accumulation in cortex
AS Morcos, CD Harvey
Nature neuroscience 19 (12), 1672-1681, 2016
2742016
Beyond neural scaling laws: beating power law scaling via data pruning
B Sorscher, R Geirhos, S Shekhar, S Ganguli, AS Morcos
Neural Information Processing Systems (NeurIPS) [Outstanding Paper], 2022
2702022
One ticket to win them all: generalizing lottery ticket initializations across datasets and optimizers
AS Morcos, H Yu, M Paganini, Y Tian
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019
2392019
The early phase of neural network training
J Frankle, DJ Schwab, AS Morcos
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
1662020
Playing the lottery with rewards and multiple languages: lottery tickets in RL and NLP
H Yu, S Edunov, Y Tian, AS Morcos
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
1382020
Analyzing biological and artificial neural networks: challenges with opportunities for synergy?
DGT Barrett, AS Morcos, JH Macke
Current opinion in neurobiology 55, 55-64, 2019
1302019
Training batchnorm and only batchnorm: On the expressive power of random features in cnns
J Frankle, DJ Schwab, AS Morcos
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
1292021
Learning to Make Analogies by Contrasting Abstract Relational Structure
F Hill, A Santoro, D Barrett, A Morcos, T Lillicrap
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
902019
The generalization-stability tradeoff in neural network pruning
BR Bartoldson, AS Morcos, A Barbu, G Erlebacher
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020
882020
Semdedup: Data-efficient learning at web-scale through semantic deduplication
A Abbas, K Tirumala, D Simig, S Ganguli, AS Morcos
arXiv preprint arXiv:2303.09540, 2023
862023
Towards falsifiable interpretability research
ML Leavitt, A Morcos
arXiv preprint arXiv:2010.12016, 2020
792020
Correlations enhance the behavioral readout of neural population activity in association cortex
M Valente, G Pica, G Bondanelli, M Moroni, CA Runyan, AS Morcos, ...
Nature neuroscience 24 (7), 975-986, 2021
772021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20