Παρακολούθηση
Filippos Kokkinos
Filippos Kokkinos
Meta AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep Image Demosaicking using a Cascade of Convolutional Residual Denoising Networks
F Kokkinos, S Lefkimmiatis
The European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
1212018
Iterative joint image demosaicking and denoising using a residual denoising network
F Kokkinos, S Lefkimmiatis
IEEE Transactions on Image Processing 28 (8), 4177-4188, 2019
108*2019
Structural Attention Neural Networks for improved sentiment analysis
F Kokkinos, A Potamianos
Association for Computational Linguistics, 2017
682017
Text-to-4d dynamic scene generation
U Singer, S Sheynin, A Polyak, O Ashual, I Makarov, F Kokkinos, N Goyal, ...
arXiv preprint arXiv:2301.11280, 2023
532023
Iterative residual cnns for burst photography applications
F Kokkinos, S Lefkimmiatis
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
322019
Microscopy Image Restoration with Deep Wiener-Kolmogorov Filters
V Pronina, F Kokkinos, DV Dylov, S Lefkimmiatis
Computer Vision -- ECCV 2020, 185--201, 2020
302020
Tweester at SemEval-2016 Task 4: Sentiment analysis in Twitter using semantic-affective model adaptation
E Palogiannidi, A Kolovou, F Christopoulou, F Kokkinos, E Iosif, ...
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
272016
To The Point: Correspondence-driven monocular 3D category reconstruction
F Kokkinos, I Kokkinos
Neurips 2021, 2021
202021
Learning monocular 3D reconstruction of articulated categories from motion
F Kokkinos, I Kokkinos
CVPR 2021, 2021
182021
Tweester at SemEval-2017 Task 4: Fusion of Semantic-Affective and pairwise classification models for sentiment analysis in Twitter
A Kolovou, F Kokkinos, A Fergadis, P Papalampidi, E Iosif, N Malandrakis, ...
Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2017
112017
Poly-nl: Linear complexity non-local layers with 3rd order polynomials
F Babiloni, I Marras, F Kokkinos, J Deng, G Chrysos, S Zafeiriou
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
92021
Poly-NL: Linear Complexity Non-local Layers with Polynomials
F Babiloni, I Marras, F Kokkinos, J Deng, G Chrysos, S Zafeiriou
ICCV 2021, 2021
52021
Pixel adaptive filtering units
F Kokkinos, I Marras, M Maggioni, G Slabaugh, S Zafeiriou
arXiv preprint arXiv:1911.10581, 2019
52019
Structural Attention Neural Networks for improved sentiment analysis. arXiv e-prints, page
F Kokkinos, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:1701.01811, 2017
22017
Text-To-4D Dynamic Scene Generation, 2023
U Singer, S Sheynin, A Polyak, O Ashual, I Makarov, F Kokkinos, N Goyal, ...
URL http://arxiv. org/abs/2301.11280, 0
2
Replay: Multi-modal Multi-view Acted Videos for Casual Holography
R Shapovalov, Y Kleiman, I Rocco, D Novotny, A Vedaldi, C Chen, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
12023
Iterative residual cnns for burst photography applications. 2019 IEEE
F Kokkinos, S Lefkimmiatis
CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 5922-5931, 2019
12019
IM-3D: Iterative Multiview Diffusion and Reconstruction for High-Quality 3D Generation
L Melas-Kyriazi, I Laina, C Rupprecht, N Neverova, A Vedaldi, O Gafni, ...
arXiv preprint arXiv:2402.08682, 2024
2024
Noise reconstruction for image denoising
I Marras, F Kokkinos, S Lefkimmiatis
US Patent App. 18/477,123, 2024
2024
Real-time volumetric rendering of dynamic humans
I Rocco, I Makarov, F Kokkinos, D Novotny, B Graham, N Neverova, ...
arXiv preprint arXiv:2303.11898, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20