Παρακολούθηση
Manolis Scordilis
Manolis Scordilis
Professor of Seismology, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Empirical Global Relations Converting M S and m b to Moment Magnitude
EM Scordilis
Journal of seismology 10, 225-236, 2006
6322006
The geometry of the Wadati–Benioff zone and lithospheric kinematics in the Hellenic arc
BC Papazachos, VG Karakostas, CB Papazachos, EM Scordilis
Tectonophysics 319 (4), 275-300, 2000
3032000
Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes
BC Papazachos, EM Scordilis, DG Panagiotopoulos, CB Papazachos, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (3), 1482-1489, 2004
2972004
Evidence for transform faulting in the Ionian Sea: the Cephalonia island earthquake sequence of 1983
EM Scordilis, GF Karakaisis, BG Karacostas, DG Panagiotopoulos, ...
Pure and Applied Geophysics 123, 388-397, 1985
2271985
Empirical peak ground-motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, N Theodulidis, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 93 (6), 2591-2603, 2003
1452003
A catalogue of earthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999
BC Papazachos, PE Comninakis, GF Karakaisis, BG Karakostas, ...
Publ. Geoph. Lab., Univ. of Thessaloniki 1, 333, 2000
1402000
The 2001 Skyros, Northern Aegean, Greece, earthquake sequence: off‐fault aftershocks, tectonic implications, and seismicity triggering
VG Karakostas, EE Papadimitriou, GF Karakaisis, CB Papazachos, ...
Geophysical Research Letters 30 (1), 12-1-12-4, 2003
772003
Surface fault traces, fault plane solution and spatial distribution of the aftershocks of the September 13, 1986 earthquake of Kalamata (southern Greece)
B Papazachos, A Kiratzi, B Karacostas, D Panagiotopoulos, E Scordilis, ...
pure and applied geophysics 126, 55-68, 1988
641988
A microearthquake study of the Mygdonian graben (northern Greece)
D Hatzfeld, AA Christodoulou, EM Scordilis, D Panagiotopoulos, ...
Earth and Planetary Science Letters 81 (4), 379-396, 1987
621987
Global observational properties of the critical earthquake model
CB Papazachos, GF Karakaisis, EM Scordilis, BC Papazachos
Bulletin of the Seismological Society of America 95 (5), 1841-1855, 2005
502005
A cellular automaton simulation tool for modelling seismicity in the region of Xanthi
IG Georgoudas, GC Sirakoulis, EM Scordilis, I Andreadis
Environmental Modelling & Software 22 (10), 1455-1464, 2007
492007
Multifractal analysis of the Arnea, Greece seismicity with potential implications for earthquake prediction
PP Dimitriu, EM Scordilis, VG Karacostas
Natural Hazards: State-of-the-Art at the End of the Second Millennium, 277-295, 2000
452000
Uncertainties in the estimation of earthquake magnitudes in Greece
BC Papazachos, VG Karakostas, AA Kiratzi, BN Margaris, ...
Journal of Seismology 6, 557-570, 2002
442002
New observational information on the precursory accelerating and decelerating strain energy release
CB Papazachos, GF Karakaisis, EM Scordilis, BC Papazachos
Tectonophysics 423 (1-4), 83-96, 2006
422006
Properties of the February-March 1981 seismic sequence in the Alkyonides gulf of central Greece
BC Papazachos, PE Comninakis, EE Papadimitriou, EM Scordilis
Ann. Geophys 2 (5), 537-544, 1984
381984
From precursors to prediction: a few recent cases from Greece
P Bernard, P Pinettes, PM Hatzidimitriou, EM Scordilis, G Veis, P Milas
Geophysical Journal International 131 (3), 467-477, 1997
371997
Microseismic study of the Servomacedonian zone and the surrounding area
EM Scordilis
PhD., Aristotle University of Thessaloniki 250, 1985
371985
A catalogue of earthquakes in the Mediterranean and surrounding area for the period 1901–Sep 2009
BC Papazachos, PE Comninakis, EM Scordilis, GF Karakaisis, ...
Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki, 1-333, 2009
352009
Further evidence on the strike-slip faulting of the northern Aegean trough based on properties of the August-November 1983 seismic sequence
A Rocca, GF Karakaisis, AA KARACOSTAS, AA Kiratzi, EM Scordilis, ...
Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 27 (106), 101-109, 1985
341985
Globally valid relations converting Ms, mb and MJMA to Mw
EM Scordilis
Meeting on earthquake monitoring and seismic hazard mitigation in Balkan …, 2005
332005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20