Παρακολούθηση
Sebastian Ramacher
Sebastian Ramacher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ait.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Post-quantum zero-knowledge and signatures from symmetric-key primitives
M Chase, D Derler, S Goldfeder, C Orlandi, S Ramacher, C Rechberger, ...
Proceedings of the 2017 acm sigsac conference on computer and communications …, 2017
3472017
Feistel structures for MPC, and more
MR Albrecht, L Grassi, L Perrin, S Ramacher, C Rechberger, D Rotaru, ...
Computer Security–ESORICS 2019: 24th European Symposium on Research in …, 2019
1182019
Post-quantum zero-knowledge proofs for accumulators with applications to ring signatures from symmetric-key primitives
D Derler, S Ramacher, D Slamanig
Post-Quantum Cryptography: 9th International Conference, PQCrypto 2018, Fort …, 2018
542018
Revisiting proxy re-encryption: forward secrecy, improved security, and applications
D Derler, S Krenn, T Lorünser, S Ramacher, D Slamanig, C Striecks
IACR international workshop on public key cryptography, 219-250, 2018
492018
Lift-and-shift: obtaining simulation extractable subversion and updatable SNARKs generically
B Abdolmaleki, S Ramacher, D Slamanig
Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2020
452020
Picnic
G Zaverucha, M Chase, D Derler, S Goldfeder, C Orlandi, S Ramacher, ...
NIST Post-Quantum Standardization Project Round 3, 2017
452017
Homomorphic proxy re-authenticators and applications to verifiable multi-user data aggregation
D Derler, S Ramacher, D Slamanig
Financial Cryptography and Data Security: 21st International Conference, FC …, 2017
362017
Issuer-hiding attribute-based credentials
J Bobolz, F Eidens, S Krenn, S Ramacher, K Samelin
Cryptology and Network Security: 20th International Conference, CANS 2021 …, 2021
352021
Linear equivalence of block ciphers with partial non-linear layers: application to LowMC
I Dinur, D Kales, A Promitzer, S Ramacher, C Rechberger
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2019: 38th Annual International Conference …, 2019
352019
On -Marot Mori rings and C-rings
A Geroldinger, S Ramacher, A Reinhart
Journal of the Korean Mathematical Society 52 (1), 1-21, 2015
302015
Revisiting user privacy for certificate transparency
D Kales, O Omolola, S Ramacher
2019 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 432-447, 2019
272019
Short double-and n-times-authentication-preventing signatures from ECDSA and more
D Derler, S Ramacher, D Slamanig
2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 273-287, 2018
262018
Efficient FPGA implementations of LowMC and Picnic
D Kales, S Ramacher, C Rechberger, R Walch, M Werner
Topics in Cryptology–CT-RSA 2020: The Cryptographers’ Track at the RSA …, 2020
222020
Privacy-preserving eID derivation for self-sovereign identity systems
A Abraham, F Hörandner, O Omolola, S Ramacher
Information and Communications Security: 21st International Conference …, 2020
212020
Privacy-preserving analytics for data markets using MPC
K Koch, S Krenn, D Pellegrino, S Ramacher
IFIP International Summer School on Privacy and Identity Management, 226-246, 2020
182020
Updatable signatures and message authentication codes
V Cini, S Ramacher, D Slamanig, C Striecks, E Tairi
IACR International Conference on Public-Key Cryptography, 691-723, 2021
162021
Generic double-authentication preventing signatures and a post-quantum instantiation
D Derler, S Ramacher, D Slamanig
Provable Security: 12th International Conference, ProvSec 2018, Jeju, South …, 2018
162018
The picnic signature algorithm
G Zaverucha, M Chase, D Derler, S Goldfeder, C Orlandi, S Ramacher, ...
Technical report, 2020
122020
Digital signatures from symmetric-key primitives
D Derler, C Orlandi, S Ramacher, C Rechberger, D Slamanig
Cryptology ePrint Archive, 2016
112016
OPRFs from isogenies: designs and analysis
L Heimberger, T Hennerbichler, F Meisingseth, S Ramacher, ...
Cryptology ePrint Archive, 2023
102023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20