Παρακολούθηση
Bogdan Babych
Bogdan Babych
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iued.uni-heidelberg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving machine translation quality with automatic named entity recognition
B Babych, A Hartley
Proceedings of the 7th International EAMT workshop on MT and other language …, 2003
3032003
Extending the BLEU MT evaluation method with frequency weightings
B Babych, T Hartley
Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2004
1022004
Collecting and using comparable corpora for statistical machine translation
I Skadiņa, A Aker, N Mastropavlos, F Su, D Tufis, M Verlic, A Vasiļjevs, ...
Proceedings of the 8th international conference on language resources and …, 2012
432012
Translating from under-resourced languages: comparing direct transfer against pivot translation
B Babych, A Hartley, S Sharoff
Proceedings of Machine Translation Summit XI: Papers, 2007
432007
MNH-TT: a collaborative platform for translator training
B Babych, A Hartley, K Kageura, M Thomas, M Utiyama
Proceedings of Translating and the Computer 34, 2012
352012
Measuring comparability of documents in non-parallel corpora for efficient extraction of (semi-) parallel translation equivalents
F Su, B Babych
Proceedings of the Joint Workshop on Exploiting Synergies between …, 2012
332012
Using comparable corpora to solve problems difficult for human translators
S Sharoff, B Babych, A Hartley
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 739-746, 2006
332006
Shared resources, shared values? Ethical implications of sharing translation resources. https://aclanthology.org/2010.jec-1.2.pdf
J Drugan, B Babych
JEC 2010: Second joint EM+/CNGL Workshop “Bringing MT to the user: research …, 2010
32*2010
Automated MT evaluation metrics and their limitations
B Babych
Tradumàtica tecnologies de la traducció, 464-470, 2014
272014
Assisting translators in indirect lexical transfer
B Babych, A Hartley, S Sharoff, O Mudraya
Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association of Computational …, 2007
262007
Modelling Legitimate Translation Variation for Automatic Evaluation of MT Quality.
B Babych, A Hartley
LREC, 2004
232004
Statistical Modelling of MT output corpora for Information Extraction
B Babych, A Hartley, ES Atwell
Proceedings of the Corpus Linguistics 2003 conference, 62-70, 2003
202003
Slav-NER: the 3rd cross-lingual challenge on recognition, normalization, classification, and linking of named entities across Slavic languages
J Piskorski, B Babych, Z Kancheva, O Kanishcheva, M Lebedeva, ...
The Association for Computational Linguistics, 2021
192021
Accurat toolkit for multi-level alignment and information extraction from comparable corpora
M Pinnis, R Ion, D Stefanescu, F Su, I Skadiņa, A Vasiļjevs, B Babych
Proceedings of the ACL 2012 System Demonstrations, 91-96, 2012
192012
Identifying Word Translations from Comparable Documents Without a Seed Lexicon.
R Rapp, S Sharoff, B Babych
LREC, 460-466, 2012
192012
‘Irrefragable answers’ using comparable corpora to retrieve translation equivalents
S Sharoff, B Babych, A Hartley
Language Resources and Evaluation 43, 15-25, 2009
182009
Using collocations from comparable corpora to find translation equivalents.
S Sharoff, B Babych, A Hartley
LREC, 465-470, 2006
182006
Developing a Russian semantic tagger for automatic semantic annotation
O Mudraya, B Babych, S Piao, P Rayson, A Wilson
Proceedings of the International Conference of Corpus Linguistics–2006, 290-297, 2006
162006
Estimating the predictive power of n-gram MT evaluation metrics across language and text types
B Babych, A Hartley, D Elliott
Proceedings of Machine Translation Summit X: Posters, 412-418, 2005
162005
Weighted N-gram model for evaluating Machine Translation output
B Babych
Proceedings of the 7th Annual Colloquium for the UK Special Interest Group …, 2004
162004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20