Παρακολούθηση
Ruoshi Liu
Ruoshi Liu
PhD Student, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Zero-1-to-3: Zero-shot one image to 3d object
R Liu, R Wu, B Van Hoorick, P Tokmakov, S Zakharov, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
1912023
Learning the Predictability of the Future
D Surís*, R Liu*, C Vondrick
CVPR 2021, 2021
542021
Objaverse-xl: A universe of 10m+ 3d objects
M Deitke, R Liu, M Wallingford, H Ngo, O Michel, A Kusupati, A Fan, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
522024
Machine learning forecasting of active nematics
Z Zhou, C Joshi, R Liu, MM Norton, L Lemma, Z Dogic, MF Hagan, ...
Soft Matter 17 (3), 738-747, 2021
342021
What You Can Reconstruct From a Shadow
R Liu, S Menon, C Mao, D Park, S Stent, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
9*2023
Sin3DM: Learning a Diffusion Model from a Single 3D Textured Shape
R Wu, R Liu, C Vondrick, C Zheng
arXiv preprint arXiv:2305.15399, 2023
52023
Humans as Light Bulbs: 3D Human Reconstruction from Thermal Reflection
R Liu, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
52023
Landscape Learning for Neural Network Inversion
R Liu, C Mao, P Tendulkar, H Wang, C Vondrick
arXiv preprint arXiv: 2206.09027, 2022
22022
GES: Generalized Exponential Splatting for Efficient Radiance Field Rendering
A Hamdi, L Melas-Kyriazi, G Qian, J Mai, R Liu, C Vondrick, B Ghanem, ...
arXiv preprint arXiv:2402.10128, 2024
2024
pix2gestalt: Amodal Segmentation by Synthesizing Wholes
E Ozguroglu, R Liu, D Surís, D Chen, A Dave, P Tokmakov, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2401.14398, 2024
2024
Systems and methods for detecting occluded objects
SAI Stent, R Liu, S Menon, C Mao, D Park, CM Vondrick
US Patent App. 18/167,603, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11