Παρακολούθηση
Neil Houlsby
Neil Houlsby
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale
A Dosovitskiy, L Beyer, A Kolesnikov, D Weissenborn, X Zhai, ...
arXiv preprint arXiv:2010.11929, 2020
218332020
Parameter-efficient transfer learning for NLP
N Houlsby, A Giurgiu, S Jastrzebski, B Morrone, Q De Laroussilhe, ...
International Conference on Machine Learning, 2790-2799, 2019
16572019
Mlp-mixer: An all-mlp architecture for vision
IO Tolstikhin, N Houlsby, A Kolesnikov, L Beyer, X Zhai, T Unterthiner, ...
Advances in neural information processing systems 34, 24261-24272, 2021
14462021
An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. arXiv 2020
A Dosovitskiy, L Beyer, A Kolesnikov, D Weissenborn, X Zhai, ...
arXiv preprint arXiv:2010.11929, 2010
13282010
Big transfer (bit): General visual representation learning
A Kolesnikov, L Beyer, X Zhai, J Puigcerver, J Yung, S Gelly, N Houlsby
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
9462020
Scaling vision transformers
X Zhai, A Kolesnikov, N Houlsby, L Beyer
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
855*2022
Bayesian active learning for classification and preference learning
N Houlsby, F Huszár, Z Ghahramani, M Lengyel
arXiv preprint arXiv:1112.5745, 2011
6472011
Underspecification presents challenges for credibility in modern machine learning
A D'Amour, K Heller, D Moldovan, B Adlam, B Alipanahi, A Beutel, ...
The Journal of Machine Learning Research 23 (1), 10237-10297, 2022
5372022
Self-supervised gans via auxiliary rotation loss
T Chen, X Zhai, M Ritter, M Lucic, N Houlsby
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
3082019
Scaling vision with sparse mixture of experts
C Riquelme, J Puigcerver, B Mustafa, M Neumann, R Jenatton, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 8583-8595, 2021
2142021
Adaptive Bayesian quantum tomography
F Huszár, NMT Houlsby
Physical Review A 85 (5), 052120, 2012
1792012
A large-scale study of representation learning with the visual task adaptation benchmark
X Zhai, J Puigcerver, A Kolesnikov, P Ruyssen, C Riquelme, M Lucic, ...
arXiv preprint arXiv:1910.04867, 2019
1772019
Probabilistic matrix factorization with non-random missing data
JM Hernández-Lobato, N Houlsby, Z Ghahramani
International conference on machine learning, 1512-1520, 2014
1712014
Pali: A jointly-scaled multilingual language-image model
X Chen, X Wang, S Changpinyo, AJ Piergiovanni, P Padlewski, D Salz, ...
arXiv preprint arXiv:2209.06794, 2022
1692022
Ask the right questions: Active question reformulation with reinforcement learning
C Buck, J Bulian, M Ciaramita, W Gajewski, A Gesmundo, N Houlsby, ...
arXiv preprint arXiv:1705.07830, 2017
1682017
Revisiting the calibration of modern neural networks
M Minderer, J Djolonga, R Romijnders, F Hubis, X Zhai, N Houlsby, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 15682-15694, 2021
1632021
Collaborative gaussian processes for preference learning
N Houlsby, F Huszar, Z Ghahramani, J Hernández-lobato
Advances in neural information processing systems 25, 2012
1402012
Transfer learning with neural automl
C Wong, N Houlsby, Y Lu, A Gesmundo
Advances in neural information processing systems 31, 2018
1172018
Simple open-vocabulary object detection
M Minderer, A Gritsenko, A Stone, M Neumann, D Weissenborn, ...
European Conference on Computer Vision, 728-755, 2022
1132022
On robustness and transferability of convolutional neural networks
J Djolonga, J Yung, M Tschannen, R Romijnders, L Beyer, A Kolesnikov, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
1102021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20