Παρακολούθηση
Daniel Baptista Dias
Daniel Baptista Dias
Doctorate candidate in Computer Science, University of São Paulo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ime.usp.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hand movement recognition for brazilian sign language: a study using distance-based neural networks
DB Dias, RCB Madeo, T Rocha, HH Biscaro, SM Peres
2009 international joint conference on neural networks, 697-704, 2009
1282009
Real-time dynamic programming for Markov decision processes with imprecise probabilities
KV Delgado, LN De Barros, DB Dias, S Sanner
Artificial Intelligence 230, 192-223, 2016
362016
A committee machine implementing the pattern recognition module for fingerspelling applications
RCB Madeo, SM Peres, HH Bíscaro, DB Dias, C Boscarioli
Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing, 954-958, 2010
202010
Libras Movement
D Dias, S Peres, H Bscaro
UCI Machine Learning Repository, 2009
62009
Gesture recognition for fingerspelling applications: an approach based on sign language cheremes
RCB Madeo, SM Peres, DB Dias, C Boscarioli
Proceedings of the 12th international ACM SIGACCESS conference on Computers …, 2010
42010
Algoritmos bio-inspirados aplicados ao reconhecimento de padroes da libras: enfoque no parâmetro movimento
D Dias, S Peres
12016
Differentiable Planning with Indefinite Horizon
DB Dias, LN de Barros, KV Delgado, DD Mauá
Anais do X Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning, 170-177, 2022
2022
Programação dinâmica em tempo real para processos de decisão markovianos com probabilidades imprecisas
DB Dias
Universidade de São Paulo, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8