Παρακολούθηση
Nuria Tapia-Ruiz
Nuria Tapia-Ruiz
Senior Lecturer, Chemistry Department, Imperial College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modern microwave methods in solid-state inorganic materials chemistry: From fundamentals to manufacturing
HJ Kitchen, SR Vallance, JL Kennedy, N Tapia-Ruiz, L Carassiti, ...
Chemical reviews 114 (2), 1170-1206, 2014
4642014
Oxygen redox chemistry without excess alkali-metal ions in Na2/3[Mg0.28Mn0.72]O2
U Maitra, RA House, JW Somerville, N Tapia-Ruiz, JG Lozano, N Guerrini, ...
Nature chemistry 10 (3), 288-295, 2018
4002018
Anion Redox Chemistry in the Cobalt Free 3d Transition Metal Oxide Intercalation Electrode Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2
K Luo, MR Roberts, N Guerrini, N Tapia-Ruiz, R Hao, F Massel, ...
Journal of the American Chemical Society 138 (35), 11211-11218, 2016
2852016
High Voltage Mg-Doped Na0.67Ni0.3–xMgxMn0.7O2 (x = 0.05, 0.1) Na-Ion Cathodes with Enhanced Stability and Rate Capability
G Singh, N Tapia-Ruiz, JM Lopez del Amo, U Maitra, JW Somerville, ...
Chemistry of Materials 28 (14), 5087-5094, 2016
2342016
Nature of the “Z”-phase in layered Na-ion battery cathodes
JW Somerville, A Sobkowiak, N Tapia-Ruiz, J Billaud, JG Lozano, ...
Energy & Environmental Science 12 (7), 2223-2232, 2019
1402019
High voltage structural evolution and enhanced Na-ion diffusion in P2-Na 2/3 Ni 1/3− x Mg x Mn 2/3 O 2 (0≤ x≤ 0.2) cathodes from diffraction, electrochemical and ab initio …
N Tapia-Ruiz, WM Dose, N Sharma, H Chen, J Heath, JW Somerville, ...
Energy & Environmental Science 11 (6), 1470-1479, 2018
1382018
2021 roadmap for sodium-ion batteries
N Tapia-Ruiz, AR Armstrong, H Alptekin, MA Amores, H Au, J Barker, ...
Journal of Physics: Energy 3 (3), 031503, 2021
1052021
Rate Dependent Performance Related to Crystal Structure Evolution of Na0.67Mn0.8Mg0.2O2 in a Sodium-Ion Battery
N Sharma, N Tapia-Ruiz, G Singh, AR Armstrong, JC Pramudita, ...
Chemistry of Materials 27 (20), 6976-6986, 2015
1022015
A Perspective on the Sustainability of Cathode Materials used in Lithium‐Ion Batteries
BE Murdock, KE Toghill, N Tapia‐Ruiz
Advanced Energy Materials, 2102028, 2021
682021
In-situ pillared MXene as a viable zinc-ion hybrid capacitor
PA Maughan, N Tapia-Ruiz, N Bimbo
Electrochimica Acta 341, 136061, 2020
662020
The chemistry of ternary and higher lithium nitrides
N Tapia-Ruiz, M Segalés, DH Gregory
Coordination Chemistry Reviews 257 (13-14), 1978-2014, 2013
542013
Pillared Mo 2 TiC 2 MXene for high-power and long-life lithium and sodium-ion batteries
PA Maughan, L Bouscarrat, VR Seymour, S Shao, SJ Haigh, R Dawson, ...
Nanoscale advances 3 (11), 3145-3158, 2021
372021
Perspectives for next generation lithium-ion battery cathode materials
SG Booth, AJ Nedoma, NN Anthonisamy, PJ Baker, R Boston, ...
Apl Materials 9 (10), 109201, 2021
352021
Evidence of Enhanced Ion Transport in Li‐Rich Silicate Intercalation Materials
J Billaud, C Eames, N Tapia‐Ruiz, MR Roberts, AJ Naylor, AR Armstrong, ...
Advanced Energy Materials 7 (11), 1601043, 2017
352017
Identification and characterisation of high energy density P2-type Na 2/3 [Ni 1/3− y/2 Mn 2/3− y/2 Fe y] O 2 compounds for Na-ion batteries
JW Somerville, RA House, N Tapia-Ruiz, A Sobkowiak, S Ramos, ...
Journal of Materials Chemistry A 6 (13), 5271-5275, 2018
262018
Porous silica-pillared MXenes with controllable interlayer distances for long-life Na-ion batteries
PA Maughan, VR Seymour, R Bernardo-Gavito, DJ Kelly, S Shao, ...
Langmuir 36 (16), 4370-4382, 2020
252020
Progress in high-voltage MgMn2O4 oxyspinel cathode materials for Mg batteries
A Michail, B Silván, N Tapia-Ruiz
Current Opinion in Electrochemistry 31, 100817, 2022
182022
Low dimensional nanostructures of fast ion conducting lithium nitride
N Tapia-Ruiz, AG Gordon, CM Jewell, HK Edwards, CW Dunnill, ...
Nature communications 11 (1), 4492, 2020
172020
The challenge of storage in the hydrogen energy cycle: nanostructured hydrides as a potential solution
JM Hanlon, H Reardon, N Tapia-Ruiz, DH Gregory
Australian Journal of Chemistry 65 (6), 656-671, 2012
122012
Surface engineering strategy using urea to improve the rate performance of Na2Ti3O7 in Na‐ion batteries
SIR Costa, YS Choi, AJ Fielding, AJ Naylor, JM Griffin, Z Sofer, ...
Chemistry–A European Journal, 2020
102020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20