Παρακολούθηση
Filippidis Anestis
Filippidis Anestis
Professor of Mineralogy-Economic Geology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials
P Misaelides, A Godelitsas, A Filippidis, D Charistos, I Anousis
Science of the total environment 173, 237-246, 1995
2261995
Adsorption of Cd (II), Cu (II), Ni (II) and Pb (II) onto natural bentonite: study in mono-and multi-metal systems
A Bourliva, K Michailidis, C Sikalidis, A Filippidis, M Betsiou, B Anna, ...
Environmental Earth Sciences 73 (9), 5435-5444, 2015
1162015
The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments: Interactions between low-silica zeolites and 1 M NaCl solutions of different initial pH-values
A Filippidis, A Godelitsas, D Charistos, P Misaelides, ...
Applied Clay Science 11 (2-4), 199-209, 1996
1111996
Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the power stations of Greece
A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki, A Iordanidis, ...
Energy Sources 24 (1), 83-91, 2002
912002
Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais power station, Northern Greece
A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki, ...
Energy Sources 24 (2), 103-113, 2002
872002
Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material
A Filippidis, N Kantiranis
Desalination 213 (1-3), 47-55, 2007
822007
Mineralogical and chemical investigation of fly ash from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece
A Filippidis, A Georgakopoulos
Fuel 71 (4), 373-376, 1992
781992
Trace element contents in composited samples of three lignite seams from the central part of the Drama lignite deposit, Macedonia, Greece
A Filippidis, A Georgakopoulos, A Kassoli-Fournaraki, P Misaelides, ...
International Journal of Coal Geology 29 (4), 219-234, 1996
721996
Morphology and trace element contents of the fly ash from Main and Northern lignite fields, Ptolemais, Greece
A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki
Fuel 73 (11), 1802-1804, 1994
701994
GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions
T Mouhtaris, D Charistos, N Kantiranis, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki, ...
Microporous and Mesoporous Materials 61 (1-3), 57-67, 2003
682003
Characterisation of Zeolitic Materials with a HEU‐Type Structure Modified by Transition Metal Elements: Definition of Acid Sites in Nickel‐Loaded Crystals in the Light of …
A Godelitsas, D Charistos, A Tsipis, C Tsipis, A Filippidis, C Triantafyllidis, ...
Chemistry–A European Journal 7 (17), 3705-3721, 2001
672001
Cation ordering in Ni-Fe olivines.
H Annersten, T Ericsson, A Filippidis
American Mineralogist 67 (11/12), 1212-1217, 1982
661982
Mineralogical components of some thermally decomposed lignite and lignite ash from the Ptolemais basin, Greece
A Filippidis, A Georgakopoulos, A Kassoli-Fournaraki
International Journal of Coal Geology 30 (4), 303-314, 1996
601996
Origin of hexavalent chromium in groundwater: the example of Sarigkiol Basin, Northern Greece
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Science of the Total Environment 593, 552-566, 2017
592017
Factors affecting the distribution of potentially toxic elements in surface soils around an industrialized area of northwestern Greece
A Petrotou, K Skordas, G Papastergios, A Filippidis
Environmental Earth Sciences 65 (3), 823-833, 2012
552012
Effects of dietary clinoptilolite-rich tuff on the performance of growing-finishing pigs
A Yannakopoulos, A Tserveni-Gousi, A Kassoli-Fournaraki, ...
Natural Zeolites for the Third Millenium. Eds Colella, C. & Mumpton, FA …, 2000
542000
Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece
A Tsirambides, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki
Applied Clay Science 7 (6), 509-526, 1993
531993
The cation distribution in synthetic Mg-Fe-Ni olivines.
AG Nord, H Annersten, A Filippidis
American Mineralogist 67 (11/12), 1206-1211, 1982
531982
Copper (II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation with N,N-diethyldithiocarbamate anions.
A Godelitsas, D Charistos, J Dwyer, C Tsipis, A Filippidis, A Hatzidimitriou, ...
Microporous and mesoporous materials 33 (1), 77-87, 1999
511999
Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates: Crystallisation of cobalt (III) tris(N,N-diethyldithiocarbamato) on the surface of HEU-type zeolite.
A Godelitsas, D Charistos, C Tsipis, P Misaelides, A Filippidis, ...
Microporous and mesoporous materials 61 (1), 69-77, 2003
502003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20