Παρακολούθηση
Filippidis Anestis
Filippidis Anestis
Professor Emeritus of Mineralogy-Economic Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials
P Misaelides, A Godelitsas, A Filippidis, D Charistos, I Anousis
Science of the total environment 173, 237-246, 1995
2321995
Adsorption of Cd (II), Cu (II), Ni (II) and Pb (II) onto natural bentonite: study in mono-and multi-metal systems
A Bourliva, K Michailidis, C Sikalidis, A Filippidis, M Betsiou, B Anna, ...
Environmental Earth Sciences 73 (9), 5435-5444, 2015
1462015
The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments: Interactions between low-silica zeolites and 1 M NaCl solutions of different initial pH-values
A Filippidis, A Godelitsas, D Charistos, P Misaelides, ...
Applied Clay Science 11 (2-4), 199-209, 1996
1151996
Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the power stations of Greece
A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki, A Iordanidis, ...
Energy Sources 24 (1), 83-91, 2002
952002
Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais power station, Northern Greece
A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki, ...
Energy Sources 24 (2), 103-113, 2002
902002
Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material
A Filippidis, N Kantiranis
Desalination 213 (1-3), 47-55, 2007
882007
Mineralogical and chemical investigation of fly ash from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece
A Filippidis, A Georgakopoulos
Fuel 71 (4), 373-376, 1992
821992
Origin of hexavalent chromium in groundwater: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Science of the Total Environment 593, 552-566, 2017
812017
Trace element contents in composited samples of three lignite seams from the central part of the Drama lignite deposit, Macedonia, Greece
A Filippidis, A Georgakopoulos, A Kassoli-Fournaraki, P Misaelides, ...
International Journal of Coal Geology 29 (4), 219-234, 1996
721996
Morphology and trace element contents of the fly ash from Main and Northern lignite fields, Ptolemais, Greece
A Georgakopoulos, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki
Fuel 73 (11), 1802-1804, 1994
721994
GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions
T Mouhtaris, D Charistos, N Kantiranis, A Filippidis, A Kassoli-Fournaraki, ...
Microporous and Mesoporous Materials 61 (1-3), 57-67, 2003
702003
Characterisation of Zeolitic Materials with a HEU‐Type Structure Modified by Transition Metal Elements: Definition of Acid Sites in Nickel‐Loaded Crystals in the Light of …
A Godelitsas, D Charistos, A Tsipis, C Tsipis, A Filippidis, C Triantafyllidis, ...
Chemistry–A European Journal 7 (17), 3705-3721, 2001
652001
Cation ordering in Ni-Fe olivines.
H Annersten, T Ericsson, A Filippidis
American Mineralogist 67 (11/12), 1212-1217, 1982
651982
The rare earth elements potential of Greek bauxite active mines in the light of a sustainable REE demand
PN Gamaletsos, A Godelitsas, A Filippidis, Y Pontikes
Journal of Sustainable Metallurgy 5, 20-47, 2019
632019
Mineralogical components of some thermally decomposed lignite and lignite ash from the Ptolemais basin, Greece
A Filippidis, A Georgakopoulos, A Kassoli-Fournaraki
International Journal of Coal Geology 30 (4), 303-314, 1996
631996
Factors affecting the distribution of potentially toxic elements in surface soils around an industrialized area of northwestern Greece
A Petrotou, K Skordas, G Papastergios, A Filippidis
Environmental Earth Sciences 65, 823-833, 2012
602012
Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol basin (Northern Greece)
N Kazakis, N Kantiranis, K Kalaitzidou, E Kaprara, M Mitrakas, R Frei, ...
Environmental Pollution 235, 632-641, 2018
562018
Copper (II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation with N,N-diethyldithiocarbamate anions.
A Godelitsas, D Charistos, J Dwyer, C Tsipis, A Filippidis, A Hatzidimitriou, ...
Microporous and mesoporous materials 33 (1), 77-87, 1999
561999
Application of TG–DTA to the study of Amynteon lignites, Northern Greece
A Iordanidis, A Georgakopoulos, K Markova, A Filippidis, ...
Thermochimica acta 371 (1-2), 137-141, 2001
542001
Application of TG-DTA to the study of Amynteon lignites, Northern Greece.
A Iordanidis, A Georgakopoulos, K Markova, A Filippidis, ...
MEDICTA, 4th Mediterranean Conf. Calorimetry & Thermal Analysis, Patras …, 1999
541999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20