Παρακολούθηση
Elena Deza
Elena Deza
Moscow State Pedagogical University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpgu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Encyclopedia of Distances. 2009
MM Deza, E Deza
Springer, Berlin, Heidelberg, 0
2963*
Dictionary of distances
MM Deza, E Deza
Elsevier, 2006
6232006
Figurate numbers
E Deza, M Deza
World Scientific, 2012
1312012
Энциклопедический словарь расстояний
ЕИ Деза, ММ Деза
Наука, 2008
792008
Элементарная топология
ОЯ Виро, ОА Иванов, НЮ Нецветаев, ВМ Харламов
МЦНМО, 2010
562010
Геометрия разрезов и метрик
ММ Деза, М Лоран
М.: МЦНМО 736, 2001
542001
Специальные числа натурального ряда
ЕИ Деза
URSS, 2011
352011
Наноэлектроника: теория и практика
ВЕ Борисенко, А Воробьева, АЛ Данилюк, ЕА Уткина
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" БИНОМ. Лаборатория …, 2013
312013
Основы дискретной математики
ЕИ Деза, ДЛ Модель
URSS, 2010
242010
Индивидуальные траектории фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования
ЕИ Деза
автореф. дис.... докт. пед. наук, 2012
222012
Hitting time quasi-metric and its forest representation
P Chebotarev, E Deza
Optimization Letters 14 (2), 291-307, 2020
212020
Generalizations of finite metrics and cuts
M Deza, E Deza, MD Sikiric
World Scientific, 2016
202016
Cones of partial metrics
M Deza, E Deza
Contributions to Discrete Mathematics 6 (1), 2011
192011
Сборник задач по теории чисел
ЕИ Деза, ЛВ Котова
URSS, 2011
192011
Введение в криптографию: Теоретико-числовые основы защиты информации
ЕИ Деза, ЛВ Котова
Основы защиты информации, 2018
182018
Cones of weighted and partial metrics
M Deza, E Deza, J Vidali
Proceedings Of The International Conference On Algebra 2010: Advances in …, 2012
162012
Особенности реализации концепции создания индивидуальных траекторий фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования
ЕИ Деза
Наука и школа, 28, 2012
152012
Особенности построения математических курсов в условиях смешанного обучения
ЕИ Деза
Наука и школа, 160-169, 2016
142016
On mean values of some arithmetic functions in number fields
E Deza, L Varukhina
Discrete Mathematics 308 (21), 4892-4899, 2008
142008
Современные средства математической подготовки студентов педагогических вузов
ЕИ Деза, ЛВ Котова, ДЛ Модель
Проблемы современного образования, 147-155, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20