Παρακολούθηση
Trond Trosterud
Trond Trosterud
Professor i språkteknologi ved UiT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uit.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal Dependencies 1.2
J Nivre, Ž Agić, MJ Aranzabe, M Asahara, A Atutxa, M Ballesteros, J Bauer, ...
Universal Dependencies Consortium, 2015
2382015
The structure of INFL and the finite clause in Finnish
A Holmberg, U Nikanne, I Oraviita, H Reime, T Trosterud
Case and other functional categories in Finnish syntax 39, 177, 1993
1211993
Genustilordning i norsk er regelstyrt
T Trosterud
Norsk lingvistisk tidsskrift 19 (1), 29-57, 2001
1082001
Building an open-source development infrastructure for language technology projects
S Moshagen, TA Pirinen, T Trosterud
Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2013
482013
Modeling the noun morphology of Plains Cree
C Snoek, D Thunder, K Loo, A Arppe, J Lachler, S Moshagen, T Trosterud
Proceedings of the 2014 Workshop on the Use of Computational Methods in the …, 2014
422014
Open-source infrastructures for collaborative work on under-resourced languages
S Moshagen, J Rueter, T Pirinen, T Trosterud, FM Tyers
Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages in the Linked Open …, 2014
382014
Anaphors and binding domains in Finnish
T Trosterud
Case and other functional categories in Finnish syntax, 225-243, 1993
371993
Using finite state transducers for making efficient reading comprehension dictionaries
R Johnson, L Antonsen, T Trosterud
Proceedings of the 19th Nordic conference of computational linguistics …, 2013
362013
The null subject parameter and the new Mainland Scandinavian word order: A possible counterexample from a Norwegian dialect
T Trosterud
Papers from the Eleventh Scandinavian Conference of Linguistics 1, 87-100, 1989
331989
Learning from the computational modelling of Plains Cree verbs
AG Harrigan, K Schmirler, A Arppe, L Antonsen, T Trosterud, ...
Morphology 27 (4), 565-598, 2017
302017
Basic language resource kits for endangered languages: A case study of Plains Cree
A Arppe, J Lachler, T Trosterud, L Antonsen, SN Moshagen
Proceedings of the 2nd Workshop on Collaboration and Computing for Under …, 2016
292016
Reusing Grammatical Resources for New Languages.
L Antonsen, T Trosterud, L Wiechetek
LREC, 2010
292010
Developing prototypes for machine translation between two Sámi languages
F Tyers, L Wiechetek, T Trosterud
Proceedings of the 13th Annual conference of the European Association for …, 2009
282009
Gender assignment in Old Norse
T Trosterud
Lingua 116 (9), 1441-1463, 2006
282006
Generating modular grammar exercises with finite-state transducers
L Antonsen, R Johnson, T Trosterud, H Uibo
Proceedings of the second workshop on NLP for computer-assisted language …, 2013
242013
Grammatically based language technology for minority languages
T Trosterud
Lesser-Known languages of South Asia: Status and policies, case studies and …, 2005
242005
Language assimilation during the modernisation process: experiences from Norway and North-West Russia
T Trosterud
Acta Borealia 25 (2), 93-112, 2008
212008
Constraint grammar in dialogue systems
L Antonsen, S Huhmarniemi, T Trosterud
NEALT Proceedings Series 8, 13-21, 2009
182009
Interactive pedagogical programs based on constraint grammar
L Antonsen, S Huhmarniemi, T Trosterud
Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2009
182009
A morphological parser for Odawa
D Bowers, A Arppe, J Lachler, S Moshagen, T Trosterud
Proceedings of the 2nd Workshop on the Use of Computational Methods in the …, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20