Παρακολούθηση
Francisco Durán
Francisco Durán
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
All About Maude, A High-Performance Logical Framework
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martí-Oliet, J Meseguer, C Talcott
Lecture Notes in Computer Science 4350, 2007
1694*2007
Maude: Specification and programming in rewriting logic
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Marti-Oliet, J Meseguer, ...
Theoretical Computer Science 285 (2), 187-243, 2002
11022002
The Maude 2.0 System
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martí-Oliet, J Meseguer, C Talcott
International Conference on Rewriting Techniques and Applications (RTA), 76-87, 2003
4052003
Maude 2.0 Manual
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martı-Oliet, J Meseguer, C Talcott
Available in http://maude. cs. uiuc. edu, 2003
388*2003
Maude as a formal meta-tool
M Clavel, F Durán, S Eker, J Meseguer, MO Stehr
Formal Methods (FM'99), 1684-1703, 1999
1191999
Building equational proving tools by reflection in rewriting logic
M Clavel, F Durán, S Eker, J Meseguer
CAFE: An Industrial-Strength Algebraic Formal Method, 1-31, 2000
1172000
Formal and Tool Support for Model Driven Engineering with Maude
JR Romero, JE Rivera, F Durán, A Vallecillo
Journal of Object Technology 6 (9), 187-207, 2007
1122007
A reflective module algebra with applications to the Maude language
F Durán
PhD thesis, Universidad de Málaga, 1999
1101999
The Maude system
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martí-Oliet, J Meseguer, ...
10th International Conference on Rewriting Techniques and Applications (RTA …, 1999
1091999
Formal specification and analysis of domain specific models using Maude
JE Rivera, F Durán, A Vallecillo
Simulation 85 (11-12), 778-792, 2009
992009
Proving operational termination of membership equational programs
F Durán, S Lucas, C Marché, J Meseguer, X Urbain
Higher-Order and Symbolic Computation 21 (1-2), 59-88, 2008
992008
A graphical approach for modeling time-dependent behavior of DSLs
JE Rivera, F Durán, A Vallecillo
2009 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2009
842009
On the Church-Rosser and coherence properties of conditional order-sorted rewrite theories
F Durán, J Meseguer
The Journal of Logic and Algebraic Programming 81 (7-8), 816-850, 2012
762012
Programación orientada a objetos con Java
FJ DURÁN MUÑOZ, F GUTIERREZ LOPEZ, E PIMENTEL SANCHEZ
Editorial Paraninfo, 2007
74*2007
MTT: The Maude termination tool (system description)
F Durán, S Lucas, J Meseguer
Automated Reasoning: 4th International Joint Conference, IJCAR 2008 Sydney …, 2008
692008
The Maude formal tool environment
M Clavel, F Durán, J Hendrix, S Lucas, J Meseguer, P Ölveczky
Algebra and Coalgebra in Computer Science: Second International Conference …, 2007
662007
A Church-Rosser checker tool for conditional order-sorted equational Maude specifications
F Durán, J Meseguer
Rewriting Logic and Its Applications: 8th International Workshop, WRLA 2010 …, 2010
652010
Proving termination of membership equational programs
F Durán, S Lucas, J Meseguer, C Marché, X Urbain
Proceedings of the 2004 ACM SIGPLAN symposium on Partial evaluation and …, 2004
642004
Principles of Mobile Maude
F Durán, S Eker, P Lincoln, J Meseguer
Agent Systems, Mobile Agents, and Applications, 73-85, 2000
582000
Maude manual (version 2.1)
M Clavel, F Durán, S Eker, P Lincoln, N Martı-Oliet, J Meseguer, C Talcott
SRI International, Menlo Park, 2005
572005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20