Παρακολούθηση
Percy Liang
Percy Liang
Associate Professor of Computer Science, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Squad: 100,000+ questions for machine comprehension of text
P Rajpurkar, J Zhang, K Lopyrev, P Liang
arXiv preprint arXiv:1606.05250, 2016
70992016
Understanding black-box predictions via influence functions
PW Koh, P Liang
International conference on machine learning, 1885-1894, 2017
25482017
Know what you don't know: Unanswerable questions for SQuAD
P Rajpurkar, R Jia, P Liang
arXiv preprint arXiv:1806.03822, 2018
23682018
Semantic parsing on freebase from question-answer pairs
J Berant, A Chou, R Frostig, P Liang
Proceedings of the 2013 conference on empirical methods in natural language …, 2013
19862013
On the opportunities and risks of foundation models
R Bommasani, DA Hudson, E Adeli, R Altman, S Arora, S von Arx, ...
arXiv preprint arXiv:2108.07258, 2021
18832021
Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation
XL Li, P Liang
arXiv preprint arXiv:2101.00190, 2021
17992021
Adversarial examples for evaluating reading comprehension systems
R Jia, P Liang
arXiv preprint arXiv:1707.07328, 2017
15462017
Distributionally robust neural networks for group shifts: On the importance of regularization for worst-case generalization
S Sagawa, PW Koh, TB Hashimoto, P Liang
arXiv preprint arXiv:1911.08731, 2019
11172019
Strategies for pre-training graph neural networks
W Hu, B Liu, J Gomes, M Zitnik, P Liang, V Pande, J Leskovec
arXiv preprint arXiv:1905.12265, 2019
9842019
Certified defenses against adversarial examples
A Raghunathan, J Steinhardt, P Liang
arXiv preprint arXiv:1801.09344, 2018
9832018
Emergent abilities of large language models
J Wei, Y Tay, R Bommasani, C Raffel, B Zoph, S Borgeaud, D Yogatama, ...
arXiv preprint arXiv:2206.07682, 2022
9422022
Wilds: A benchmark of in-the-wild distribution shifts
PW Koh, S Sagawa, H Marklund, SM Xie, M Zhang, A Balsubramani, ...
International Conference on Machine Learning, 5637-5664, 2021
9292021
QuAC: Question answering in context
E Choi, H He, M Iyyer, M Yatskar, W Yih, Y Choi, P Liang, L Zettlemoyer
arXiv preprint arXiv:1808.07036, 2018
7332018
Certified defenses for data poisoning attacks
J Steinhardt, PWW Koh, PS Liang
Advances in neural information processing systems 30, 2017
7322017
Dropout training as adaptive regularization
S Wager, S Wang, PS Liang
Advances in neural information processing systems 26, 2013
7012013
Learning dependency-based compositional semantics
P Liang, MI Jordan, D Klein
Computational Linguistics 39 (2), 389-446, 2013
6982013
Semantic parsing via paraphrasing
J Berant, P Liang
Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2014
6582014
Unlabeled data improves adversarial robustness
Y Carmon, A Raghunathan, L Schmidt, JC Duchi, PS Liang
Advances in neural information processing systems 32, 2019
6462019
Stanford alpaca: An instruction-following llama model
R Taori, I Gulrajani, T Zhang, Y Dubois, X Li, C Guestrin, P Liang, ...
6452023
Alignment by agreement
P Liang, B Taskar, D Klein
5622006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20