Παρακολούθηση
Gordon Stewart
Gordon Stewart
Assistant Professor, Ohio University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ohio.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Program Logics for Certified Compilers
AW Appel, R Dockins, A Hobor, L Beringer, J Dodds, G Stewart, S Blazy, ...
Cambridge University Press, 2014
2272014
Compositional CompCert
G Stewart, L Beringer, S Cuellar, AW Appel
Proceedings of the 42nd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2015
1082015
The CompCert memory model
X Leroy, AW Appel, S Blazy, G Stewart
Program Logics for Certified Compilers, 237-271, 2014
107*2014
Verified compilation for shared-memory C
L Beringer, G Stewart, R Dockins, AW Appel
European Symposium on Programming Languages and Systems, 107-127, 2014
572014
Ziria: A DSL for wireless systems programming
G Stewart, M Gowda, G Mainland, B Radunovic, D Vytiniotis, CL Agullo
ACM SIGARCH Computer Architecture News 43 (1), 415-428, 2015
37*2015
Training ensembles to detect adversarial examples
A Bagnall, R Bunescu, G Stewart
arXiv preprint arXiv:1712.04006, 2017
342017
Portable software fault isolation
JA Kroll, G Stewart, AW Appel
2014 IEEE 27th Computer Security Foundations Symposium, 18-32, 2014
332014
A new generation of textual corpora: mining corpora from very large collections
G Stewart, G Crane, A Babeu
Proceedings of the 7th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries …, 2007
242007
Certifying the true error: Machine learning in Coq with verified generalization guarantees
A Bagnall, G Stewart
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 2662-2669, 2019
202019
Verified heap theorem prover by paramodulation
G Stewart, L Beringer, AW Appel
ACM SIGPLAN Notices 47 (9), 3-14, 2012
192012
Computational verification of network programs in Coq
G Stewart
Certified Programs and Proofs, 33-49, 2013
152013
Verified Perceptron Convergence Theorem
C Murphy, P Gray, G Stewart
Proceedings of the 1st ACM SIGPLAN International Workshop on Machine …, 2017
9*2017
Dependent types for enforcement of information flow and erasure policies in heterogeneous data structures
G Stewart, A Banerjee, A Nanevski
Proceedings of the 15th Symposium on Principles and Practice of Declarative …, 2013
92013
An architecture concept for cognitive space communication networks
H Chenji, G Stewart, Z Wu, A Javaid, V Devabhaktuni, K Bhasin, B Wang
34th AIAA International Communications Satellite Systems Conference, 5728, 2016
72016
A library for algorithmic game theory in ssreflect/coq
A Bagnall, S Merten, G Stewart
Journal of Formalized Reasoning 10 (1), 67-95, 2017
52017
Garuda: Designing energy-efficient hardware monitors from high-level policies for secure information flow
S Sefton, T Siddiqui, NS Amour, G Stewart, AK Kodi
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2018
42018
Snårkl: Somewhat Practical, Pretty Much Declarative Verifiable Computing in Haskell
G Stewart, S Merten, L Leland
International Symposium on Practical Aspects of Declarative Languages, 36-52, 2018
32018
Brief Announcement: Certified Multiplicative Weights Update
A Bagnall, S Merten, G Stewart
Proceedings of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, 459-461, 2017
32017
Local actions for a curry-style operational semantics
G Stewart, AW Appel
Proceedings of the 5th ACM workshop on Programming languages meets program …, 2011
32011
Verified Learning Without Regret
S Merten, A Bagnall, G Stewart
European Symposium on Programming, 561-588, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20