Παρακολούθηση
Věra Hamplová
Věra Hamplová
FZU - Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fzu.cz
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smectic-–smectic- transition in a ferroelectric liquid crystal without smectic layer shrinkage
F Giesselmann, P Zugenmaier, I Dierking, ST Lagerwall, B Stebler, ...
Physical Review E 60 (1), 598, 1999
1101999
Lead bromide and ternary alkali lead bromide single crystals—growth and emission properties
K Nitsch, V Hamplová, M Nikl, K Polák, M Rodová
Chemical physics letters 258 (3-4), 518-522, 1996
931996
Effect of multilactate chiral part of liquid crystalline molecule on mesomorphic behaviour
A Bubnov, V Novotná, V Hamplová, M Kašpar, M Glogarová
Journal of Molecular Structure 892 (1-3), 151-157, 2008
842008
New series of ferroelectric liquid crystals with two or three chiral centres exhibiting antiferroelectric and hexatic phases
M Ka [sbreve] par, V Hamplová, V Novotná, M Glogarová, D Pociecha, ...
Liquid Crystals 28 (8), 1203-1209, 2001
752001
Dielectric behaviour of the composite system: multiwall carbon nanotubes dispersed in ferroelectric liquid crystal
RK Shukla, KK Raina, V Hamplová, M Kašpar, A Bubnov
Phase Transitions 84 (9-10), 850-857, 2011
682011
Photosensitive self-assembling materials as functional dopants for organic photovoltaic cells
A Bubnov, A Iwan, M Cigl, B Boharewicz, I Tazbir, K Wójcik, A Sikora, ...
RSC advances 6 (14), 11577-11590, 2016
632016
The effect of a lateral substituent on the mesomorphic properties in a series of ferroelectric liquid crystals with a 2-alkoxypropionate unit
M Kaspar, V Hamplová, SA Pakhomov, I Stibor, H Sverenyák, AM Bubnov, ...
Liquid crystals 22 (5), 557-561, 1997
611997
An effect of structurally non-compatible additive on the properties of a long-pitch orthoconic antiferroelectric mixture
W Piecek, A Bubnov, P Perkowski, P Morawiak, K Ogrodnik, W Rejmer, ...
Phase Transitions 83 (8), 551-563, 2010
592010
New series of ferroelectric liquid crystals with four ester groups
M Kaspar, V Hamplova, SA Pakhomov, AM Bubnov, F Guittard, ...
Liquid crystals 24 (4), 599-605, 1998
591998
Photosensitive chiral self-assembling materials: Significant effects of small lateral substituents
M Cigl, A Bubnov, M Kašpar, F Hampl, V Hamplová, O Pacherová, ...
Journal of Materials Chemistry C 4 (23), 5326-5333, 2016
582016
Effect of chiral photosensitive liquid crystalline dopants on the performance of organic solar cells
A Iwan, B Boharewicz, I Tazbir, V Hamplová, A Bubnov
Solid-State Electronics 104, 53-60, 2015
552015
New ferroelectric and antiferroelectric liquid crystalline materials containing differing numbers of lactate units
V Hamplová, A Bubnov, M Kaspar, V Novotná, D Pociecha, M Glogarová
Liquid crystals 30 (5), 627-631, 2003
522003
Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked with C60
J Jehlička, O Frank, V Hamplová, Z Pokorná, L Juha, Z Boháček, ...
Carbon 43 (9), 1909-1917, 2005
502005
Helix twist inversion in ferroelectric liquid crystals with one chiral centre
M Kašpar, E Górecka, H Sverenyák, V Hamplová, M Glogarová, ...
Liquid Crystals 19 (5), 589-594, 1995
481995
Polarization splay as the origin of modulation in the and smectic phases of bent-core molecules
DA Coleman, CD Jones, M Nakata, NA Clark, DM Walba, W Weissflog, ...
Physical Review E 77 (2), 021703, 2008
472008
First liquid single crystal elastomer containing lactic acid derivative as chiral co-monomer: Synthesis and properties
A Bubnov, V Domenici, V Hamplová, M Kašpar, B Zalar
Polymer 52 (20), 4490-4497, 2011
452011
New chlorine‐substituted liquid crystals possessing frustrated TGBA and SmQ phases
M Kašpar, P Bilkova, A Bubnov, V Hamplová, V Novotna, M Glogarova, ...
Liquid Crystals 35 (5), 641-651, 2008
452008
Azobenzene‐containing LC polymethacrylates highly photosensitive in broad spectral range
A Bobrovsky, V Shibaev, M Cigl, V Hamplová, D Pociecha, A Bubnov
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 54 (18), 2962-2970, 2016
442016
Trap levels in PbWO4 crystals: Correlation with luminescence decay kinetics
M Martini, G Spinolo, A Vedda, M Nikl, K Nitsch, V Hamplova, P Fabeni, ...
Chemical physics letters 260 (3-4), 418-422, 1996
431996
AFM study of advanced composite materials for organic photovoltaic cells with active layer based on P3HT: PCBM and chiral photosensitive liquid crystalline dopants
A Iwan, A Sikora, V Hamplová, A Bubnov
Liquid Crystals 42 (7), 964-972, 2015
402015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20