Παρακολούθηση
Augusto Stancampiano
Augusto Stancampiano
Researcher, GREMI - CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-orleans.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Schlieren high-speed imaging of a nanosecond pulsed atmospheric pressure non-equilibrium plasma jet
M Boselli, V Colombo, E Ghedini, M Gherardi, R Laurita, A Liguori, ...
Plasma chemistry and plasma processing 34, 853-869, 2014
1232014
Schlieren imaging: a powerful tool for atmospheric plasma diagnostic
E Traldi, M Boselli, E Simoncelli, A Stancampiano, M Gherardi, ...
EPJ Techniques and Instrumentation 5, 1-23, 2018
792018
Cold atmospheric plasma induces apoptosis and oxidative stress pathway regulation in T‐lymphoblastoid leukemia cells
E Turrini, R Laurita, A Stancampiano, E Catanzaro, C Calcabrini, F Maffei, ...
Oxidative medicine and cellular longevity 2017 (1), 4271065, 2017
752017
Mimicking of human body electrical characteristic for easier translation of plasma biomedical studies to clinical applications
A Stancampiano, TH Chung, S Dozias, JM Pouvesle, LM Mir, E Robert
IEEE transactions on radiation and plasma medical sciences 4 (3), 335-342, 2019
582019
Anti-bacterial action of plasma multi-jets in the context of chronic wound healing
T Maho, R Binois, F Brulé-Morabito, M Demasure, C Douat, S Dozias, ...
Applied Sciences 11 (20), 9598, 2021
572021
Plasma and aerosols: Challenges, opportunities and perspectives
A Stancampiano, T Gallingani, M Gherardi, Z Machala, P Maguire, ...
Applied Sciences 9 (18), 3861, 2019
552019
Atmospheric plasma assisted PLA/microfibrillated cellulose (MFC) multilayer biocomposite for sustainable barrier application
Ç Meriçer, M Minelli, MG De Angelis, MG Baschetti, A Stancampiano, ...
Industrial Crops and Products 93, 235-243, 2016
552016
Cell electropermeabilisation enhancement by non-thermal-plasma-treated pbs
TH Chung, A Stancampiano, K Sklias, K Gazeli, FM André, S Dozias, ...
Cancers 12 (1), 219, 2020
532020
Atmospheric non‐equilibrium plasma promotes cell death and cell‐cycle arrest in a lymphoma cell line
M Gherardi, E Turrini, R Laurita, E De Gianni, L Ferruzzi, A Liguori, ...
Plasma Processes and Polymers 12 (12), 1354-1363, 2015
522015
Characterization of a cold atmospheric pressure plasma jet device driven by nanosecond voltage pulses
M Boselli, V Colombo, M Gherardi, R Laurita, A Liguori, P Sanibondi, ...
IEEE Transactions on Plasma Science 43 (3), 713-725, 2015
502015
Enhanced generation of reactive species by cold plasma in gelatin solutions for selective cancer cell death
C Labay, M Roldán, F Tampieri, A Stancampiano, PE Bocanegra, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 12 (42), 47256-47269, 2020
452020
Preliminary investigation of the antibacterial efficacy of a handheld Plasma Gun source for endodontic procedures
E Simoncelli, D Barbieri, R Laurita, A Liguori, A Stancampiano, L Viola, ...
Clinical Plasma Medicine 3 (2), 77-86, 2015
432015
Practical and theoretical considerations on the use of ICCD imaging for the characterization of non-equilibrium plasmas
M Gherardi, N Puač, D Marić, A Stancampiano, G Malović, V Colombo, ...
Plasma Sources Science and Technology 24 (6), 064004, 2015
422015
Perspectives on machine learning-assisted plasma medicine: Toward automated plasma treatment
AD Bonzanini, K Shao, A Stancampiano, DB Graves, A Mesbah
IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences 6 (1), 16-32, 2021
362021
Deposition of plasma‐polymerized polyacrylic acid coatings by a non‐equilibrium atmospheric pressure nanopulsed plasma jet
A Liguori, A Pollicino, A Stancampiano, F Tarterini, ML Focarete, ...
Plasma Processes and Polymers 13 (3), 375-386, 2016
362016
The effect of cold atmospheric plasma (CAP) treatment at the adhesive-root dentin interface
A Stancampiano, D Forgione, E Simoncelli, R Laurita, R Tonini, ...
J. Adhes. Dent 21 (3), 229-237, 2019
332019
Cold atmospheric plasma treatment of infected skin tissue: evaluation of sterility, viability, and integrity
R Laurita, A Miserocchi, M Ghetti, M Gherardi, A Stancampiano, ...
IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences 1 (3), 275-279, 2017
262017
Experimental investigation on the influence of target physical properties on an impinging plasma jet
E Simoncelli, A Stancampiano, M Boselli, M Gherardi, V Colombo
Plasma 2 (3), 369-379, 2019
242019
Plasma‐activated medium as an innovative anticancer strategy: Insight into its cellular and molecular impact on in vitro leukemia cells
E Turrini, R Laurita, E Simoncelli, A Stancampiano, E Catanzaro, ...
Plasma Processes and Polymers 17 (10), 2000007, 2020
212020
Cold atmospheric pressure plasma treatment modulates human monocytes/macrophages responsiveness
L Crestale, R Laurita, A Liguori, A Stancampiano, M Talmon, A Bisag, ...
Plasma 1 (2), 261-276, 2018
202018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20