Παρακολούθηση
Salvatore D'Aquino
Salvatore D'Aquino
cnr ispa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ispa.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Non-destructive estimation of mandarin maturity status through portable VIS-NIR spectrophotometer
F Antonucci, F Pallottino, G Paglia, A Palma, S D’Aquino, P Menesatti
Food and Bioprocess Technology 4, 809-813, 2011
1662011
Heat treatment inhibits mango chilling injury
TG McCollum, S D'Aquino, RE McDonald
HortScience 28 (3), 197-198, 1993
1651993
Control of postharvest diseases of fruit by heat and fungicides: efficacy, residue levels, and residue persistence. A review
M Schirra, S D’Aquino, P Cabras, A Angioni
Journal of Agricultural and Food Chemistry 59 (16), 8531-8542, 2011
1642011
Influence of film wrapping and fludioxonil application on quality of pomegranate fruit
S D’Aquino, A Palma, M Schirra, A Continella, E Tribulato, S La Malfa
Postharvest Biology and Technology 55 (2), 121-128, 2010
1242010
Design of biodegradable bio-based equilibrium modified atmosphere packaging (EMAP) for fresh fruits and vegetables by using micro-perforated poly-lactic acid (PLA) films
A Mistriotis, D Briassoulis, A Giannoulis, S D’Aquino
Postharvest Biology and Technology 111, 380-389, 2016
1192016
Influence of postharvest hot water treatment on nutritional and functional properties of kumquat (Fortunella japonica Lour. Swingle Cv. Ovale) fruit
M Schirra, A Palma, S D’Aquino, A Angioni, EV Minello, M Melis, ...
Journal of Agricultural and food chemistry 56 (2), 455-460, 2008
942008
Biocontrol of Monilinia laxa by Aureobasidium pullulans strains: Insights on competition for nutrients and space
A Di Francesco, L Ugolini, S D'Aquino, E Pagnotta, M Mari
International journal of food microbiology 248, 32-38, 2017
842017
Influence of modified atmosphere packaging on postharvest quality of cherry tomatoes held at 20 C
S D’Aquino, A Mistriotis, D Briassoulis, ML Di Lorenzo, M Malinconico, ...
Postharvest Biology and Technology 115, 103-112, 2016
822016
Residue level, persistence, and storage performance of citrus fruit treated with fludioxonil
M Schirra, S D'Aquino, A Palma, S Marceddu, A Angioni, P Cabras, ...
Journal of agricultural and food chemistry 53 (17), 6718-6724, 2005
822005
Influence of storage temperature on shelf-life of minimally processed cactus pear fruits
A Piga, S D'Aquino, M Agabbio, G Emonti, GA Farris
LWT-Food Science and Technology 33 (1), 15-20, 2000
812000
Effect of modified atmosphere packaging (MAP) and gaseous ozone pre-packaging treatment on the physico-chemical, microbiological and sensory quality of small berry fruit
L Pinto, A Palma, M Cefola, B Pace, S D'Aquino, C Carboni, F Baruzzi
Food Packaging and Shelf Life 26, 100573, 2020
652020
Effects of kaolin-based particle film to control Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) infestations and postharvest decay in citrus and stone fruit
S D’Aquino, A Cocco, S Ortu, M Schirra
Crop Protection 30 (8), 1079-1086, 2011
512011
Residue levels and effectiveness of pyrimethanil vs imazalil when using heated postharvest dip treatments for control of Penicillium decay on citrus fruit
S D'Aquino, M Schirra, A Palma, A Angioni, P Cabras, Q Migheli
Journal of agricultural and food chemistry 54 (13), 4721-4726, 2006
492006
Combined effects of potassium sorbate, hot water and thiabendazole against green mould of citrus fruit and residue levels
S D’Aquino, A Fadda, A Barberis, A Palma, A Angioni, M Schirra
Food Chemistry 141 (2), 858-864, 2013
462013
Film wrapping delays ageing ofMinneola'tangelos under shelf-life conditions
S D'Aquino, A Piga, M Agabbio, TG McCollum
Postharvest Biology and Technology 14 (1), 107-116, 1998
431998
Postharvest heat conditioning effects on early ripening'Gialla'cactus pear fruit.
M Schirra, M Agabbio, S D'Aquino, TG McCollum
421997
Hot dips and high-temperature conditioning to improve shelf quality of late-crop cactus pear fruit.
M Schirra, G Barbera, S D'aquino, T Mantia, RE McDonald
421996
Influence of film wrapping and UV irradiation on cactus pear quality after storage
A Piga, G D'hallewin, S D'Aquino, M Agabbio
Packaging Technology and Science: An International Journal 10 (1), 59-68, 1997
411997
Residue levels and efficacy of fludioxonil and thiabendazole in controlling postharvest green mold decay in citrus fruit when applied in combination with sodium bicarbonate
S D’Aquino, A Palma, A Angioni, M Schirra
Journal of agricultural and food chemistry 61 (2), 296-306, 2013
402013
Overall quality of ready-to-eat pomegranate arils processed from cold stored fruit
A Palma, A Continella, S La Malfa, A Gentile, S D’Aquino
Postharvest biology and technology 109, 1-9, 2015
392015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20