Παρακολούθηση
Dimitrios Kalderis
Dimitrios Kalderis
Hellenic Mediterranean University - Department of Electronic Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biochar production by sewage sludge pyrolysis
E Agrafioti, G Bouras, D Kalderis, E Diamadopoulos
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 101, 72-78, 2013
5652013
Production of activated carbon from bagasse and rice husk by a single-stage chemical activation method at low retention times
D Kalderis, S Bethanis, P Paraskeva, E Diamadopoulos
Bioresource technology 99 (15), 6809-6816, 2008
5482008
Arsenic and chromium removal from water using biochars derived from rice husk, organic solid wastes and sewage sludge
E Agrafioti, D Kalderis, E Diamadopoulos
Journal of environmental management 133, 309-314, 2014
3962014
Adsorption of Cu (II) ions from aqueous solutions on biochars prepared from agricultural by-products
FM Pellera, A Giannis, D Kalderis, K Anastasiadou, R Stegmann, ...
Journal of Environmental Management 96 (1), 35-42, 2012
3602012
Adsorption of polluting substances on activated carbons prepared from rice husk and sugarcane bagasse
D Kalderis, D Koutoulakis, P Paraskeva, E Diamadopoulos, E Otal, ...
Chemical engineering journal 144 (1), 42-50, 2008
2652008
Ca and Fe modified biochars as adsorbents of arsenic and chromium in aqueous solutions
E Agrafioti, D Kalderis, E Diamadopoulos
Journal of environmental management 146, 444-450, 2014
2112014
Application of Floating Aquatic Plants in Phytoremediation of Heavy Metals Polluted Water: A Review
DK Shafaqat Ali, Zohaib Abbas, Muhammad Rizwan, Ihsan Elahi Zaheer, İlkay ...
Sustainability 12, 1927-1961, 2020
1822020
Soils contaminated with explosives: environmental fate and evaluation of state-of-the-art remediation processes (IUPAC technical report)
D Kalderis, AL Juhasz, R Boopathy, S Comfort
Pure and Applied Chemistry 83 (7), 1407-1484, 2011
1792011
Characterization of hydrochars produced by hydrothermal carbonization of rice husk
D Kalderis, MS Kotti, A Méndez, G Gascó
Solid Earth 5 (1), 477-483, 2014
1662014
Flocculation behavior of mallow and okra mucilage in treating wastewater
K Anastasakis, D Kalderis, E Diamadopoulos
Desalination 249 (2), 786-791, 2009
1532009
Sonocatalytic degradation of an anthraquinone dye using TiO2-biochar nanocomposite
A Khataee, B Kayan, P Gholami, D Kalderis, S Akay
Ultrasonics sonochemistry 39, 120-128, 2017
1212017
Ultrasound-assisted removal of Acid Red 17 using nanosized Fe3O4-loaded coffee waste hydrochar
A Khataee, B Kayan, D Kalderis, A Karimi, S Akay, M Konsolakis
Ultrasonics Sonochemistry 35, 72-80, 2017
1022017
Toward the standardization of biochar analysis: the COST action TD1107 interlaboratory comparison
HJ Bachmann, TD Bucheli, A Dieguez-Alonso, D Fabbri, H Knicker, ...
Journal of agricultural and food chemistry 64 (2), 513-527, 2016
1022016
Pilot-scale destruction of TNT, RDX, and HMX on contaminated soils using subcritical water
SB Hawthorne, AJM Lagadec, D Kalderis, AV Lilke, DJ Miller
Environmental science & technology 34 (15), 3224-3228, 2000
992000
Production of activated carbon from agricultural by‐products
P Paraskeva, D Kalderis, E Diamadopoulos
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2008
962008
Electrochemical degradation of Reactive Red 120 using DSA and BDD anodes
T Panakoulias, P Kalatzis, D Kalderis, A Katsaounis
Journal of applied electrochemistry 40 (10), 1759-1765, 2010
882010
Adsorption of 2, 4-dichlorophenol on paper sludge/wheat husk biochar: Process optimization and comparison with biochars prepared from wood chips, sewage sludge and hog fuel …
D Kalderis, B Kayan, S Akay, E Kulaksız, B Gözmen
Journal of environmental chemical engineering 5 (3), 2222-2231, 2017
722017
Sonocatalytic degradation of Reactive Yellow 39 using synthesized ZrO2 nanoparticles on biochar
A Khataee, B Kayan, P Gholami, D Kalderis, S Akay, L Dinpazhoh
Ultrasonics sonochemistry 39, 540-549, 2017
712017
Subcritical water treatment of landfill leachate: Application of response surface methodology
P Kirmizakis, C Tsamoutsoglou, B Kayan, D Kalderis
Journal of environmental management 146, 9-15, 2014
712014
Preparation of novel CeO2-biochar nanocomposite for sonocatalytic degradation of a textile dye
A Khataee, P Gholami, D Kalderis, E Pachatouridou, M Konsolakis
Ultrasonics Sonochemistry 41, 503-513, 2018
702018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20