Παρακολούθηση
Max Hinne
Max Hinne
Assistant professor, Radboud University Nijmegen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ru.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The JASP guidelines for conducting and reporting a Bayesian analysis
J van Doorn, D van den Bergh, U Böhm, F Dablander, K Derks, T Draws, ...
Psychonomic Bulletin & Review 28 (3), 813-826, 2021
3212021
A tutorial on conducting and interpreting a Bayesian ANOVA in JASP
D van den Bergh, J Van Doorn, M Marsman, T Draws, EJ Van Kesteren, ...
LAnnee psychologique 120 (1), 73-96, 2020
1122020
A conceptual introduction to Bayesian model averaging
M Hinne, QF Gronau, D van den Bergh, EJ Wagenmakers
Advances in Methods and Practices in Psychological Science 3 (2), 200-215, 2020
832020
Node centrality measures are a poor substitute for causal inference
F Dablander, M Hinne
Scientific reports 9 (1), 1-13, 2019
802019
Structurally-informed Bayesian functional connectivity analysis
M Hinne, L Ambrogioni, RJ Janssen, T Heskes, MAJ van Gerven
NeuroImage 86, 294-305, 2014
472014
Bayesian inference of structural brain networks
M Hinne, T Heskes, CF Beckmann, MAJ van Gerven
NeuroImage 66, 543-552, 2013
372013
Wasserstein variational inference
L Ambrogioni, U Güçlü, Y Güçlütürk, M Hinne, MA van Gerven, E Maris
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
332018
Probabilistic clustering of the human connectome identifies communities and hubs
M Hinne, M Ekman, RJ Janssen, T Heskes, M van Gerven
PLoS ONE 10 (1), e0117179, 2015
302015
Reliability and validity of query intent assessments
S Verberne, M van der Heijden, M Hinne, M Sappelli, S Koldijk, ...
Journal of the American Society for Information Science and Technology 64 …, 2013
222013
Validation of structural brain connectivity networks: The impact of scanning parameters
KS Ambrosen, SF Eskildsen, M Hinne, K Krug, H Lundell, MN Schmidt, ...
NeuroImage 204, 116207, 2020
202020
Bayesian estimation of conditional independence graphs improves functional connectivity estimates
M Hinne, RJ Janssen, T Heskes, MAJ van Gerven
PLoS computational biology 11 (11), e1004534, 2015
192015
Resting-state subcortical functional connectivity in HIV-infected patients on long-term cART
MAM Janssen, M Hinne, RJ Janssen, MA van Gerven, SC Steens, B Góraj, ...
Brain Imaging and Behavior 11 (5), 1555-1560, 2017
162017
The Bayesian methodology of Sir Harold Jeffreys as a practical alternative to the p value hypothesis test
A Ly, A Stefan, J van Doorn, F Dablander, D van den Bergh, A Sarafoglou, ...
Computational Brain & Behavior 3 (2), 153-161, 2020
132020
GP CaKe: Effective brain connectivity with causal kernels
L Ambrogioni, M Hinne, M Van Gerven, E Maris
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
132017
Quantifying uncertainty in brain network measures using Bayesian connectomics
RJ Janssen, M Hinne, T Heskes, MAJ van Gerven
Frontiers in computational neuroscience 8, 126, 2014
132014
Bayesian inference of whole-brain networks
M Hinne, T Heskes, MAJ van Gerven
arXiv preprint arXiv:1202.1696, 2012
132012
A conceptual introduction to Bayesian model averaging. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 3 (2), 200–215
M Hinne, QF Gronau, D van den Bergh, EJ Wagenmakers
92020
Highways to happiness for autistic adults? Perceived causal relations among clinicians
MK Deserno, D Borsboom, S Begeer, R van Bork, M Hinne, HM Geurts
Plos one 15 (12), e0243298, 2020
82020
Automatic structured variational inference
L Ambrogioni, K Lin, E Fertig, S Vikram, M Hinne, D Moore, M van Gerven
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 676-684, 2021
72021
The Missing Link: Predicting Connectomes from Noisy and Partially Observed Tract Tracing Data
M Hinne, A Meijers, R Bakker, P Tiesinga, M Mørup, M van Gerven
PLoS Computational Biology 13 (1), e1005374, 2017
72017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20