Παρακολούθηση
Arjun Majumdar
Arjun Majumdar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transparency by design: Closing the gap between performance and interpretability in visual reasoning
D Mascharka, P Tran, R Soklaski, A Majumdar
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2362018
Improving vision-and-language navigation with image-text pairs from the web
A Majumdar, A Shrivastava, S Lee, P Anderson, D Parikh, D Batra
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
2132020
Beyond the nav-graph: Vision-and-language navigation in continuous environments
J Krantz, E Wijmans, A Majumdar, D Batra, S Lee
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
2072020
Sim-to-real transfer for vision-and-language navigation
P Anderson, A Shrivastava, J Truong, A Majumdar, D Parikh, D Batra, ...
Conference on Robot Learning, 671-681, 2021
892021
Detecting intracranial hemorrhage with deep learning
A Majumdar, L Brattain, B Telfer, C Farris, J Scalera
2018 40th annual international conference of the IEEE engineering in …, 2018
842018
Where are we in the search for an artificial visual cortex for embodied intelligence?
A Majumdar, K Yadav, S Arnaud, J Ma, C Chen, S Silwal, A Jain, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
752024
Zson: Zero-shot object-goal navigation using multimodal goal embeddings
A Majumdar, G Aggarwal, B Devnani, J Hoffman, D Batra
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 32340-32352, 2022
662022
Offline visual representation learning for embodied navigation
K Yadav, R Ramrakhya, A Majumdar, VP Berges, S Kuhar, D Batra, ...
Workshop on Reincarnating Reinforcement Learning at ICLR 2023, 2023
542023
Improving SAR automatic target recognition using simulated images under deep residual refinements
M Cha, A Majumdar, HT Kung, J Barber
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
432018
Soat: A scene-and object-aware transformer for vision-and-language navigation
A Moudgil, A Majumdar, H Agrawal, S Lee, D Batra
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 7357-7367, 2021
412021
Masked trajectory models for prediction, representation, and control
P Wu, A Majumdar, K Stone, Y Lin, I Mordatch, P Abbeel, A Rajeswaran
International Conference on Machine Learning, 37607-37623, 2023
302023
Ovrl-v2: A simple state-of-art baseline for imagenav and objectnav
K Yadav, A Majumdar, R Ramrakhya, N Yokoyama, A Baevski, Z Kira, ...
arXiv preprint arXiv:2303.07798, 2023
242023
Openeqa: Embodied question answering in the era of foundation models
A Majumdar, A Ajay, X Zhang, P Putta, S Yenamandra, M Henaff, S Silwal, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2024
62024
Learning-based long-range axon tracing in dense scenes
M Hernandez, A Brewster, L Thul, BA Telfer, A Majumdar, H Choi, T Ku, ...
2018 IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018 …, 2018
62018
A network science approach to open source data fusion and analytics for disaster response
C Anderson, P Breimyer, S Foster, K Geyer, JD Griffith, A Heier, ...
2015 18th International Conference on Information Fusion (Fusion), 207-214, 2015
62015
Classifying infrastructure using thermal IR signatures
M McInerney, J Trovillion, R Lozar, T Abdallah, A Majumdar
Proceeding of the ASPRS Conference, 2006
62006
Behavioral analysis of vision-and-language navigation agents
Z Yang, A Majumdar, S Lee
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
42023
Findthis: Language-driven object disambiguation in indoor environments
A Majumdar, F Xia, D Batra, L Guibas
7th Annual Conference on Robot Learning, 2023
32023
Ssl enables learning from sparse rewards in image-goal navigation
A Majumdar, GA Sigurdsson, R Piramuthu, J Thomason, D Batra, ...
International Conference on Machine Learning, 14774-14785, 2022
32022
What do we learn from a large-scale study of pre-trained visual representations in sim and real environments?
S Silwal, K Yadav, T Wu, J Vakil, A Majumdar, S Arnaud, C Chen, ...
arXiv preprint arXiv:2310.02219, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20