Παρακολούθηση
Sasha Luccioni
Sasha Luccioni
Άλλα ονόματαAlexandra Luccioni, Alexandra Vorobyova
Hugging Face
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huggingface.co - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model
T Le Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, R Castagné, ...
11462023
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
940*2022
Quantifying the carbon emissions of machine learning
S Luccioni, V Schmidt, A Lacoste, T Dandres
NeurIPS 2019 Workshop on Tackling Climate Change with Machine Learning, 2019
607*2019
Mapping the landscape of artificial intelligence applications against COVID-19
J Bullock, A Luccioni, KH Pham, CSN Lam, M Luengo-Oroz
Journal of Artificial Intelligence Research 69, 807-845, 2020
5382020
Starcoder: may the source be with you!
R Li, LB Allal, Y Zi, N Muennighoff, D Kocetkov, C Mou, M Marone, C Akiki, ...
arXiv preprint arXiv:2305.06161, 2023
2842023
Artificial intelligence cooperation to support the global response to COVID-19
M Luengo-Oroz, K Hoffmann Pham, J Bullock, R Kirkpatrick, A Luccioni, ...
Nature Machine Intelligence 2 (6), 295-297, 2020
1372020
GPT-4 is here: what scientists think
K Sanderson
Nature 615 (7954), 773, 2023
1122023
Estimating the carbon footprint of bloom, a 176b parameter language model
AS Luccioni, S Viguier, AL Ligozat
Journal of Machine Learning Research 24 (253), 1-15, 2023
1112023
Measuring the carbon intensity of ai in cloud instances
J Dodge, T Prewitt, R Tachet des Combes, E Odmark, R Schwartz, ...
Proceedings of the 2022 ACM conference on fairness, accountability, and …, 2022
1062022
The bigscience roots corpus: A 1.6 tb composite multilingual dataset
H Laurençon, L Saulnier, T Wang, C Akiki, A Villanova del Moral, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 31809-31826, 2022
1022022
Stable bias: Evaluating societal representations in diffusion models
S Luccioni, C Akiki, M Mitchell, Y Jernite
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
95*2024
What’s in the box? an analysis of undesirable content in the Common Crawl corpus
A Luccioni, J Viviano
Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2021
94*2021
You reap what you sow: On the challenges of bias evaluation under multilingual settings
Z Talat, A Névéol, S Biderman, M Clinciu, M Dey, S Longpre, S Luccioni, ...
Proceedings of BigScience Episode# 5--Workshop on Challenges & Perspectives …, 2022
662022
CodeCarbon: estimate and track carbon emissions from machine learning computing
V Schmidt, K Goyal, A Joshi, B Feld, L Conell, N Laskaris, D Blank, ...
Cited on 20, 2021
552021
Fair diffusion: Instructing text-to-image generation models on fairness
F Friedrich, M Brack, L Struppek, D Hintersdorf, P Schramowski, ...
arXiv preprint arXiv:2302.10893, 2023
482023
Data governance in the age of large-scale data-driven language technology
Y Jernite, H Nguyen, S Biderman, A Rogers, M Masoud, V Danchev, ...
Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and …, 2022
482022
Visualizing the consequences of climate change using cycle-consistent adversarial networks
V Schmidt, A Luccioni, SK Mukkavilli, N Balasooriya, K Sankaran, ...
arXiv preprint arXiv:1905.03709, 2019
482019
Evaluating the social impact of generative ai systems in systems and society
I Solaiman, Z Talat, W Agnew, L Ahmad, D Baker, SL Blodgett, ...
arXiv preprint arXiv:2306.05949, 2023
412023
Analyzing sustainability reports using natural language processing
A Luccioni, E Baylor, N Duchene
arXiv preprint arXiv:2011.08073, 2020
412020
On the morality of artificial intelligence [Commentary]
A Luccioni, Y Bengio
IEEE Technology and Society Magazine 39 (1), 16-25, 2020
38*2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20