Παρακολούθηση
Jeroen Meijer
Jeroen Meijer
Eijsink
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eijsink.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LTSmin: high-performance language-independent model checking
G Kant, A Laarman, J Meijer, J Van de Pol, S Blom, T Van Dijk
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 21st …, 2015
1882015
Complete Results for the 2015 Edition of the Model Checking Contest
F Kordon, H Garavel, LM Hillah, F Hulin-Hubard, A Linard, M Beccuti, ...
48*2015
Presentation of the 9th edition of the model checking contest
E Amparore, B Berthomieu, G Ciardo, S Dal Zilio, F Gallà, LM Hillah, ...
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25 Years …, 2019
362019
Bandwidth and wavefront reduction for static variable ordering in symbolic reachability analysis
J Meijer, J van de Pol
NASA Formal Methods: 8th International Symposium, NFM 2016, Minneapolis, MN …, 2016
26*2016
Complete Results for the 2016 Edition of the Model Checking Contest, June 2016
F Kordon, H Garavel, LM Hillah, F Hulin-Hubard, G Chiardo, A Hamez, ...
26*
The RERS 2017 challenge and workshop
M Jasper, M Fecke, B Steffen, M Schordan, J Meijer, J Pol, F Howar, ...
Proceedings of the 24th ACM SIGSOFT International SPIN Symposium on Model …, 2017
242017
Read, write and copy dependencies for symbolic model checking
J Meijer, G Kant, S Blom, J van de Pol
Hardware and Software: Verification and Testing: 10th International Haifa …, 2014
232014
Property-preserving generation of tailored benchmark Petri nets
B Steffen, M Jasper, J Meijer, J van de Pol
2017 17th International Conference on Application of Concurrency to System …, 2017
182017
MCC’2017–the seventh model checking contest
F Kordon, H Garavel, LM Hillah, E Paviot-Adet, L Jezequel, ...
Transactions on Petri Nets and Other Models of Concurrency XIII, 181-209, 2018
172018
Sound black-box checking in the LearnLib
J Meijer, J van de Pol
Innovations in systems and software engineering 15 (3-4), 267-287, 2019
152019
Adaptive learning for learn-based regression testing
D Huistra, J Meijer, J van de Pol
Formal Methods for Industrial Critical Systems: 23rd International …, 2018
152018
Symbolic Reachability Analysis of B Through ProB and LTSmin
J Bendisposto, P Körner, M Leuschel, J Meijer, J van de Pol, H Treharne, ...
Integrated Formal Methods: 12th International Conference, IFM 2016 …, 2016
132016
State-of-the-Art Model Checking for B and Event-B Using ProB and LTSmin
P Körner, M Leuschel, J Meijer
Integrated Formal Methods: 14th International Conference, IFM 2018, Maynooth …, 2018
72018
Synchronous or Alternating? LTL Black-Box Checking of Mealy Machines by Combining the LearnLib and LTSmin
J van de Pol, J Meijer
Models, Mindsets, Meta: The What, the How, and the Why Not? Essays Dedicated …, 2019
62019
Multi-core on-the-fly saturation
T van Dijk, J Meijer, J van de Pol
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25th …, 2019
52019
Efficient learning and analysis of system behavior
JJG Meijer
University of Twente, 2019
32019
Complete Results for the 2017 Edition of the Model Checking Contest
KW F. Kordon, H. Garavel, L. M. Hillah, F. Hulin-Hubard, B. Berthomieu, G ...
2017
Improving Reachability Analysis in Ltsmin-Guards, Read, Write and Copy Dependencies for mcrl2, Promela and Dve
J Meijer
University of Twente, 2014
2014
Formal Specification of LinkedBlockingQueue Using Concurrent Separation Logic
J Meijer
15th Twente Student Conference on IT, 2011
2011
Towards Multi-Core Symbolic Model Checking of Timed Automata?
A Hartmanns, S van Hijum, J Meijer, J van de Pol
Research Ideas FMICS-AVoCS 2016, 1, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20