Παρακολούθηση
Ben Upcroft
Ben Upcroft
Oxbotica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oxbotica.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simple online and realtime tracking
A Bewley, Z Ge, L Ott, F Ramos, B Upcroft
2016 IEEE international conference on image processing (ICIP), 3464-3468, 2016
23412016
Deepfruits: A fruit detection system using deep neural networks
I Sa, Z Ge, F Dayoub, B Upcroft, T Perez, C McCool
sensors 16 (8), 1222, 2016
8372016
On the performance of convnet features for place recognition
N Sünderhauf, S Shirazi, F Dayoub, B Upcroft, M Milford
2015 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2015
5592015
The limits and potentials of deep learning for robotics
N Sünderhauf, O Brock, W Scheirer, R Hadsell, D Fox, J Leitner, B Upcroft, ...
The International journal of robotics research 37 (4-5), 405-420, 2018
4832018
Dynamical tunnelling of ultracold atoms
WK Hensinger, H Häffner, A Browaeys, NR Heckenberg, K Helmerson, ...
Nature 412 (6842), 52-55, 2001
4372001
Place recognition with convnet landmarks: Viewpoint-robust, condition-robust, training-free
N Sünderhauf, S Shirazi, A Jacobson, F Dayoub, E Pepperell, B Upcroft, ...
Robotics: Science and Systems XI, 1-10, 2015
4222015
Deep learning features at scale for visual place recognition
Z Chen, A Jacobson, N Sünderhauf, B Upcroft, L Liu, C Shen, I Reid, ...
2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 3223-3230, 2017
3292017
Towards vision-based deep reinforcement learning for robotic motion control
F Zhang, J Leitner, M Milford, B Upcroft, P Corke
arXiv preprint arXiv:1511.03791, 2015
3162015
Illumination invariant imaging: Applications in robust vision-based localisation, mapping and classification for autonomous vehicles
W Maddern, A Stewart, C McManus, B Upcroft, W Churchill, P Newman
Proceedings of the Visual Place Recognition in Changing Environments …, 2014
1952014
Place categorization and semantic mapping on a mobile robot
N Sünderhauf, F Dayoub, S McMahon, B Talbot, R Schulz, P Corke, ...
2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 5729-5736, 2016
1482016
Scene signatures: localised and point-less features for localisation
C McManus, B Upcroft, P Newmann
Robotics: Science and Systems, 2014
1462014
Mixtures of lightweight deep convolutional neural networks: Applied to agricultural robotics
C McCool, T Perez, B Upcroft
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (3), 1344-1351, 2017
1442017
Vision‐based obstacle detection and navigation for an agricultural robot
D Ball, B Upcroft, G Wyeth, P Corke, A English, P Ross, T Patten, R Fitch, ...
Journal of field robotics 33 (8), 1107-1130, 2016
1292016
Evaluation of features for leaf classification in challenging conditions
D Hall, C McCool, F Dayoub, N Sunderhauf, B Upcroft
2015 IEEE Winter conference on applications of computer vision, 797-804, 2015
1222015
Quantifying multiscale habitat structural complexity: a cost-effective framework for underwater 3D modelling
R Ferrari, D McKinnon, H He, RN Smith, P Corke, M González-Rivero, ...
Remote Sensing 8 (2), 113, 2016
922016
Peduncle detection of sweet pepper for autonomous crop harvesting—combined color and 3-D information
I Sa, C Lehnert, A English, C McCool, F Dayoub, B Upcroft, T Perez
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (2), 765-772, 2017
902017
Decentralised particle filtering for multiple target tracking in wireless sensor networks
LL Ong, T Bailey, H Durrant-Whyte, B Upcroft
2008 11th International Conference on Information Fusion, 1-8, 2008
872008
The Catlin Seaview Survey–kilometre‐scale seascape assessment, and monitoring of coral reef ecosystems
M González‐Rivero, P Bongaerts, O Beijbom, O Pizarro, A Friedman, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 24 (S2), 184-198, 2014
822014
Sequence searching with deep-learnt depth for condition-and viewpoint-invariant route-based place recognition
M Milford, C Shen, S Lowry, N Suenderhauf, S Shirazi, G Lin, F Liu, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
782015
The ACRV picking benchmark: A robotic shelf picking benchmark to foster reproducible research
J Leitner, AW Tow, N Sünderhauf, JE Dean, JW Durham, M Cooper, ...
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4705-4712, 2017
732017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20