Παρακολούθηση
Guru Guruganesh
Guru Guruganesh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Big bird: Transformers for longer sequences
M Zaheer, G Guruganesh, KA Dubey, J Ainslie, C Alberti, S Ontanon, ...
Advances in neural information processing systems 33, 17283-17297, 2020
16732020
Chasing convex bodies with linear competitive ratio
CJ Argue, A Gupta, Z Tang, G Guruganesh
Journal of the ACM (JACM) 68 (5), 1-10, 2021
532021
Fully-dynamic bin packing with little repacking
B Feldkord, M Feldotto, A Gupta, G Guruganesh, A Kumar, S Riechers, ...
45th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP …, 2018
352018
Contracts under moral hazard and adverse selection
G Guruganesh, J Schneider, JR Wang
Proceedings of the 22nd ACM Conference on Economics and Computation, 563-582, 2021
322021
On the Lovász theta function for independent sets in sparse graphs
N Bansal, A Gupta, G Guruganesh
Proceedings of the forty-seventh annual ACM symposium on Theory of Computing …, 2015
312015
Online matroid intersection: Beating half for random arrival
GP Guruganesh, S Singla
International Conference on Integer Programming and Combinatorial …, 2017
282017
Scalable hierarchical agglomerative clustering
N Monath, KA Dubey, G Guruganesh, M Zaheer, A Ahmed, A McCallum, ...
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on knowledge discovery & data …, 2021
242021
Stochastic online metric matching
A Gupta, G Guruganesh, B Peng, D Wajc
arXiv preprint arXiv:1904.09284, 2019
242019
Convergence analysis of no-regret bidding algorithms in repeated auctions
Z Feng, G Guruganesh, C Liaw, A Mehta, A Sethi
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (6), 5399-5406, 2021
212021
Dimension-free bounds for chasing convex functions
CJ Argue, A Gupta, G Guruganesh
Conference on Learning Theory, 219-241, 2020
162020
Sticky brownian rounding and its applications to constraint satisfaction problems
S Abbasi-Zadeh, N Bansal, G Guruganesh, A Nikolov, R Schwartz, ...
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 18 (4), 1-50, 2022
152022
Learning to bid in contextual first price auctions
A Badanidiyuru, Z Feng, G Guruganesh
arXiv preprint arXiv:2109.03173, 2021
142021
Fully-dynamic bin packing with limited repacking
A Gupta, G Guruganesh, A Kumar, D Wajc
arXiv preprint arXiv:1711.02078, 2017
102017
Understanding the correlation gap for matchings
G Guruganesh, E Lee
arXiv preprint arXiv:1710.06339, 2017
102017
Approximation algorithms for aversion k-clustering via local k-median
A Gupta, G Guruganesh, M Schmidt
43rd International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP …, 2016
92016
Big bird: Transformers for longer sequences. arXiv 2020
M Zaheer, G Guruganesh, A Dubey, J Ainslie, C Alberti, S Ontanón, ...
arXiv preprint arXiv:2007.14062, 2007
92007
Functional interpolation for relative positions improves long context transformers
S Li, C You, G Guruganesh, J Ainslie, S Ontanon, M Zaheer, S Sanghai, ...
arXiv preprint arXiv:2310.04418, 2023
72023
Optimal No-Regret Learning for One-Sided Lipschitz Functions
P Duetting, G Guruganesh, J Schneider, JR Wang
72023
Improved Region-Growing and Combinatorial Algorithms for k-Route Cut Problems
G Guruganesh, L Sanita, C Swamy
Proceedings of the twenty-sixth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2014
62014
The Power of Menus in Contract Design
G Guruganesh, J Schneider, J Wang, J Zhao
arXiv preprint arXiv:2306.12667, 2023
52023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20