Παρακολούθηση
Davide Luciano De Luca
Davide Luciano De Luca
Università della Calabria - Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unical.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance assessment of a Bayesian Forecasting System (BFS) for real-time flood forecasting
D Biondi, DL De Luca
Journal of Hydrology 479, 51-63, 2013
552013
Rainfall nowcasting by at site stochastic model PRAISE
B Sirangelo, P Versace, DL De Luca
Hydrology and earth system sciences 11 (4), 1341-1351, 2007
302007
A Bayesian approach for real-time flood forecasting
D Biondi, DL De Luca
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 42, 91-97, 2012
282012
Stationary and Non-Stationary Frameworks for Extreme Rainfall Time Series in Southern Italy
LG Davide Luciano De Luca
Water 10 (10), 2018
232018
A comprehensive framework for empirical modeling of landslides induced by rainfall: the Generalized FLaIR Model (GFM)
DL De Luca, P Versace
Landslides 14 (3), 1009-1030, 2017
232017
A transient stochastic rainfall generator for climate changes analysis at hydrological scales in Central Italy
DL De Luca, A Petroselli, L Galasso
Atmosphere 11 (12), 1292, 2020
222020
Diversity of Rainfall Thresholds for early warning of hydro-geological disasters
DL De Luca, P Versace
Advances in Geosciences 44, 53-60, 2017
222017
Heavy precipitation systems in Calabria Region (Southern Italy): High-resolution observed rainfall and large-scale atmospheric pattern analysis
A Greco, DL De Luca, E Avolio
Water 12 (5), 1468, 2020
192020
Process-based design flood estimation in ungauged basins by conditioning model parameters on regional hydrological signatures
D Biondi, DL De Luca
Natural Hazards 79 (2), 1015-1038, 2015
192015
Bivariate return period for design hyetograph and relationship with t-year design flood peak
DL De Luca, D Biondi
Water 9 (9), 673, 2017
172017
Procedure to obtain analytical solutions of one-dimensional Richards’ equation for infiltration in two-layered soils
DL De Luca, JM Cepeda
Journal of Hydrologic Engineering 21 (7), 04016018, 2016
172016
Analysis and modelling of rainfall fields at different resolutions in southern Italy
DL De Luca
Hydrological Sciences Journal 59 (8), 1536-1558, 2014
172014
Rainfall-runoff model parameter conditioning on regional hydrological signatures: Application to ungauged basins in southern Italy
D Biondi, DL De Luca
Hydrology Research 48 (3), 714-725, 2017
142017
Hydrological and complete models for forecasting landslides triggered by rainfalls
G Capparelli, D Biondi, DL De Luca, P Versace
Proceedings of the first Italian workshop on landslides, 8-10, 2009
142009
STORAGE (STOchastic RAinfall GEnerator): A user-friendly software for generating long and high-resolution rainfall time series
DL De Luca, A Petroselli
Hydrology 8 (2), 76, 2021
92021
Modelling climate changes with stationary models: is it possible or is it a paradox?
DLD Luca, A Petroselli, L Galasso
International Conference on Numerical Computations: Theory and Algorithms, 84-96, 2019
82019
Occurrence analysis of daily rainfalls through non-homogeneous Poissonian processes
B Sirangelo, E Ferrari, DL De Luca
Natural Hazards and Earth System Sciences 11 (6), 1657-1668, 2011
82011
Fixed-area vs storm-centered Areal Reduction factors: A Mediterranean case study
D Biondi, A Greco, DL De Luca
Journal of Hydrology 595, 125654, 2021
62021
Calibration of NSRP Models from Extreme Value Distributions
DLD Luca, L Galasso
Hydrology, 2019
62019
Metodi di previsione dei campi di pioggia
DL De Luca
Unpublished PhD Thesis, University of Calabria (in Italian), 2005
62005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20