Παρακολούθηση
Edmund Robinson
Edmund Robinson
Professor of Computer Science, Queen Mary, University of London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qmul.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Premonoidal categories and notions of computation
J Power, E Robinson
Mathematical structures in computer science 7 (5), 453-468, 1997
3001997
Categories of partial maps
E Robinson, G Rosolini
Information and computation 79 (2), 95-130, 1988
2101988
The discrete objects in the effective topos
JME Hyland, EP Robinson, G Rosolini
Proceedings of the London mathematical society 3 (1), 1-36, 1990
1451990
Proof nets for classical logic
E Robinson
Journal of Logic and Computation 13 (5), 777-797, 2003
782003
Colimit completions and the effective topos
E Robinson, G Rosolini
The Journal of Symbolic Logic 55 (2), 678-699, 1990
751990
Variations on algebra: Monadicity and generalisations of equational therories
E Robinson
Formal Aspects of Computing 13, 308-326, 2002
74*2002
Reflexive graphs and parametric polymorphism
EP Robinson, G Rosolini
Proceedings Ninth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 364-371, 1994
691994
Logical relations and parametricity–a Reynolds programme for category theory and programming languages
C Hermida, US Reddy, EP Robinson
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 303, 149-180, 2014
502014
A characterization of pie limits
J Power, E Robinson
Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 110 (1), 33-47, 1991
431991
How complete is PER?
E Robinson
Proceedings. Fourth Annual Symposium on Logic in Computer Science, 106,107 …, 1989
411989
Algebraic types in PER models
JME Hyland, EP Robinson, G Rosolini
International Conference on Mathematical Foundations of Programming …, 1989
361989
Categorical proof theory of classical propositional calculus
G Bellin, M Hyland, E Robinson, C Urban
Theoretical Computer Science 364 (2), 146-165, 2006
282006
Logical aspects of denotational semantics
E Robinson
Category Theory and Computer Science: Edinburgh, UK, September 7–9, 1987 …, 2005
252005
Power-domains, modalities and the Vietoris monad
E Robinson
University of Cambridge, Computer Laboratory, 1986
211986
Dinaturality for free
PJ Freyd, EP Robinson, G Rosolini
Applications of Categories in Computer Science 177, 107-118, 1992
201992
Functional parametricity
PJ Freyd, EP Robinson, G Rosolini
1992 Proceedings of the Seventh Annual IEEE Symposium on Logic in Computer …, 1992
191992
The geometric theory of p-adic fields
E Robinson
Journal of Algebra 110 (1), 158-172, 1987
161987
The p-adic spectrum
E Robinson
Journal of Pure and Applied Algebra 40, 281-296, 1986
161986
Bunched polymorphism
M Collinson, D Pym, E Robinson
Mathematical Structures in Computer Science 18 (6), 1091-1132, 2008
132008
Logical relations and data abstraction
J Power, E Robinson
International Workshop on Computer Science Logic, 497-511, 2000
122000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20