Παρακολούθηση
Andrew Weller
Andrew Weller
Professor of Inorganic Chemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα york.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Monomeric and oligomeric amine− borane σ-complexes of rhodium. Intermediates in the catalytic dehydrogenation of amine− boranes
TM Douglas, AB Chaplin, AS Weller, X Yang, MB Hall
Journal of the American Chemical Society 131 (42), 15440-15456, 2009
1892009
A second-generation catalyst for intermolecular hydroacylation of alkenes and alkynes using beta-S-substituted aldehydes: the role of a hemilabile POP ligand.
G Moxham, H Randell-Sly, S Brayshaw, R Woodward, A Weller, M Willis
Angewandte Chemie (International ed. in English) 45 (45), 2006
1752006
Synthesis and characterization of a rhodium (I) σ-alkane complex in the solid state
SD Pike, AL Thompson, AG Algarra, DC Apperley, SA Macgregor, ...
Science 337 (6102), 1648-1651, 2012
1542012
Aryl methyl sulfides as substrates for rhodium-catalyzed alkyne carbothiolation: arene functionalization with activating group recycling
JF Hooper, AB Chaplin, C Gonzalez-Rodriguez, AL Thompson, AS Weller, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (6), 2906-2909, 2012
1482012
Amine-borane σ-complexes of rhodium. relevance to the catalytic dehydrogenation of amine-boranes
TM Douglas, AB Chaplin, AS Weller
Journal of the American Chemical Society 130 (44), 14432-14433, 2008
1472008
Mechanistic Studies of the Dehydrocoupling and Dehydropolymerization of Amine–Boranes Using a [Rh(Xantphos)]+ Catalyst
HC Johnson, EM Leitao, GR Whittell, I Manners, GC Lloyd-Jones, ...
Journal of the American Chemical Society 136 (25), 9078-9093, 2014
1452014
Intermolecular hydroacylation: High activity rhodium catalysts containing small-bite-angle diphosphine ligands
AB Chaplin, JF Hooper, AS Weller, MC Willis
Journal of the American Chemical Society 134 (10), 4885-4897, 2012
1442012
Silver Phosphanes Partnered with Carborane Monoanions: Synthesis, Structures and Use as Highly Active Lewis Acid Catalysts in a Hetero‐Diels–Alder Reaction
NJ Patmore, C Hague, JH Cotgreave, MF Mahon, CG Frost, AS Weller
Chemistry–A European Journal 8 (9), 2088-2098, 2002
1432002
Catching the First Oligomerization Event in the Catalytic Formation of Polyaminoboranes: H3B·NMeHBH2·NMeH2 Bound to Iridium
HC Johnson, APM Robertson, AB Chaplin, LJ Sewell, AL Thompson, ...
Journal of the American Chemical Society 133 (29), 11076-11079, 2011
1342011
POP-type ligands: Variable coordination and hemilabile behaviour
GM Adams, AS Weller
Coordination Chemistry Reviews 355, 150-172, 2018
1312018
2 (H) 2 (H2B-NMe2)+ as a latent source of aminoborane: Probing the role of metal in the dehydrocoupling of H3B· NMe2H and retrodimerisation of [H2BNMe2] 2
CJ Stevens, R Dallanegra, AB Chaplin, AS Weller, SA Macgregor, B Ward, ...
Chem. A Eur. J 17, 3011-3020, 2011
1272011
Intermolecular Alkene and Alkyne Hydroacylation with β‐S‐Substituted Aldehydes: Mechanistic Insight into the Role of a Hemilabile P–O–P Ligand
GL Moxham, H Randell‐Sly, SK Brayshaw, AS Weller, MC Willis
Chemistry–A European Journal 14 (27), 8383-8397, 2008
1232008
Development of a generic mechanism for the dehydrocoupling of amine-boranes: a stoichiometric, catalytic, and kinetic study of H3B· NMe2H using the [Rh (PCy3) 2]+ fragment
LJ Sewell, GC Lloyd-Jones, AS Weller
Journal of the American Chemical Society 134 (7), 3598-3610, 2012
1212012
The catalytic dehydrocoupling of amine–boranes and phosphine–boranes
HC Johnson, TN Hooper, AS Weller
Synthesis and Application of Organoboron Compounds, 153-220, 2015
1162015
B H Activation at a Rhodium (I) Center: Isolation of a Bimetallic Complex Relevant to the Transition‐Metal‐Catalyzed Dehydrocoupling of Amine–Boranes
AB Chaplin, AS Weller
Angewandte Chemie International Edition 3 (49), 581-584, 2010
1142010
Rhodium-catalysed aryl transfer to aldehydes: counterion effects with nitrogen containing ligands
C Moreau, C Hague, AS Weller, CG Frost
Tetrahedron Letters 42 (39), 6957-6960, 2001
1132001
Coupling an electrospray ionization mass spectrometer with a glovebox: A straightforward, powerful, and convenient combination for analysis of air-sensitive organometallics
AT Lubben, JS McIndoe, AS Weller
Organometallics 27 (13), 3303-3306, 2008
1112008
Tuning the [L 2 Rh⋯ H 3 B· NR 3]+ interaction using phosphine bite angle. Demonstration by the catalytic formation of polyaminoboranes
R Dallanegra, APM Robertson, AB Chaplin, I Manners, AS Weller
Chemical Communications 47 (13), 3763-3765, 2011
1072011
Bis (sigma-amine-borane) complexes: an unusual binding mode at a transition-metal center.
R Dallanegra, AB Chaplin, A Weller
Angewandte Chemie (International ed. in English) 48 (37), 2009
1072009
Amine–Borane dehydropolymerization: challenges and opportunities
AL Colebatch, AS Weller
Chemistry–A European Journal 25 (6), 1379-1390, 2019
1022019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20