Παρακολούθηση
George Kostakis
George Kostakis
Department of Chemistry, School of Life Sciences, University of Sussex
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sussex.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coexistence of Distinct Single‐Ion and Exchange‐Based Mechanisms for Blocking of Magnetization in a CoII2DyIII2 Single‐Molecule Magnet
KC Mondal, A Sundt, Y Lan, GE Kostakis, O Waldmann, L Ungur, ...
Angewandte Chemie International Edition 51 (30), 7550-7554, 2012
3002012
Structural motifs and topological representation of Mn coordination clusters
GE Kostakis, AM Ako, AK Powell
Chemical Society Reviews 39 (6), 2238-2271, 2010
2592010
Series of Isostructural Planar Lanthanide Complexes [LnIII43-OH)2(mdeaH)2(piv)8] with Single Molecule Magnet Behavior for the Dy4 Analogue
G Abbas, Y Lan, GE Kostakis, W Wernsdorfer, CE Anson, AK Powell
Inorganic chemistry 49 (17), 8067-8072, 2010
2332010
High-nuclearity cobalt coordination clusters: Synthetic, topological and magnetic aspects
GE Kostakis, SP Perlepes, VA Blatov, DM Proserpio, AK Powell
Coordination Chemistry Reviews 256 (11-12), 1246-1278, 2012
2152012
Defect-Dicubane Ni2Ln2 (Ln = Dy, Tb) Single Molecule Magnets
KC Mondal, GE Kostakis, Y Lan, W Wernsdorfer, CE Anson, AK Powell
Inorganic Chemistry 50 (22), 11604-11611, 2011
1542011
Combined Magnetic Susceptibility Measurements and 57Fe Mössbauer Spectroscopy on a Ferromagnetic {FeIII4Dy4} Ring
D Schray, G Abbas, Y Lan, V Mereacre, A Sundt, J Dreiser, O Waldmann, ...
Angewandte Chemie International Edition 49 (30), 5185-5188, 2010
1242010
Heteronuclear 3 d/DyIII Coordination Clusters as Catalysts in a Domino Reaction
K Griffiths, CWD Gallop, A Abdul‐Sada, A Vargas, O Navarro, GE Kostakis
Chemistry–A European Journal 21 (17), 6358-6361, 2015
872015
An approach to describing the topology of polynuclear clusters
GE Kostakis, AK Powell
Coordination Chemistry Reviews 253 (21-22), 2686-2697, 2009
832009
Recent advances of one-dimensional coordination polymers as catalysts
E Loukopoulos, GE Kostakis
Journal of Coordination Chemistry 71 (3), 371-410, 2018
772018
A method for topological analysis of high nuclearity coordination clusters and its application to Mn coordination compounds
GE Kostakis, VA Blatov, DM Proserpio
Dalton Transactions 41 (15), 4634-4640, 2012
762012
RhII-catalyzed cycloadditions of carbomethoxy iodonium ylides
C Batsila, G Kostakis, LP Hadjiarapoglou
Tetrahedron letters 43 (34), 5997-6000, 2002
682002
Effect of Ligand Field Tuning on the SMM behavior for three related alkoxide-bridged dysprosium dimers
Y Peng, V Mereacre, A Baniodeh, Y Lan, M Schlageter, GE Kostakis, ...
Inorganic chemistry 55 (1), 68-74, 2016
672016
Spin-Canting and Metamagnetic Behavior in a New Species from the Hydrothermal Co(II)-trans-3-Pyridylacrylate System
KC Mondal, GE Kostakis, Y Lan, CE Anson, AK Powell
Inorganic chemistry 48 (19), 9205-9213, 2009
672009
Unprecedented chemical transformation: crystallographic evidence for 1, 1, 2, 2-tetrahydroxyethane captured within an Fe 6 Dy 3 single molecule magnet
S Schmidt, D Prodius, V Mereacre, GE Kostakis, AK Powell
Chemical Communications 49 (17), 1696-1698, 2013
662013
A Strongly Blue-Emitting Heptametallic [DyIII7] Centered-Octahedral Single-Molecule Magnet
AB Canaj, DI Tzimopoulos, A Philippidis, GE Kostakis, CJ Milios
Inorganic Chemistry 51 (14), 7451-7453, 2012
652012
Magnetic coordination clusters and networks: synthesis and topological description
GE Kostakis, IJ Hewitt, AM Ako, V Mereacre, AK Powell
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2010
632010
Tetranuclear Zn/4f coordination clusters as highly efficient catalysts for Friedel–Crafts alkylation
K Griffiths, P Kumar, GR Akien, NF Chilton, A Abdul-Sada, GJ Tizzard, ...
Chemical Communications 52 (50), 7866-7869, 2016
612016
Efficient NiII2LnIII2 Electrocyclization Catalysts for the Synthesis of trans-4,5-Diaminocyclopent-2-enones from 2-Furaldehyde and Primary or Secondary Amines
K Griffiths, P Kumar, JD Mattock, A Abdul-Sada, MB Pitak, SJ Coles, ...
Inorganic Chemistry 55 (14), 6988-6994, 2016
582016
Ferromagnetic heteronuclear {Fe 4 (Er, Lu) 2} cyclic coordination clusters based on ferric wheels
S Schmidt, D Prodius, G Novitchi, V Mereacre, GE Kostakis, AK Powell
Chemical Communications 48 (79), 9825-9827, 2012
562012
Interpenetrated networks from a novel nanometer-sized pseudopeptidic ligand, bridging water, and transition metal ions with cds topology
GE Kostakis, L Casella, N Hadjiliadis, E Monzani, N Kourkoumelis, ...
Chemical communications, 3859-3861, 2005
542005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20