Παρακολούθηση
Nikolaos Gkanatsios
Nikolaos Gkanatsios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα andrew.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bottom up top down detection transformers for language grounding in images and point clouds
A Jain, N Gkanatsios, I Mediratta, K Fragkiadaki
European Conference on Computer Vision, 417-433, 2022
712022
Act3d: 3d feature field transformers for multi-task robotic manipulation
T Gervet, Z Xian, N Gkanatsios, K Fragkiadaki
7th Annual Conference on Robot Learning, 2023
37*2023
Attention-translation-relation network for scalable scene graph generation
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Koutras, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
332019
Chaineddiffuser: Unifying trajectory diffusion and keypose prediction for robotic manipulation
Z Xian, N Gkanatsios, T Gervet, TW Ke, K Fragkiadaki
7th Annual Conference on Robot Learning, 2023
28*2023
Energy-based models are zero-shot planners for compositional scene rearrangement
N Gkanatsios, A Jain, Z Xian, Y Zhang, C Atkeson, K Fragkiadaki
arXiv preprint arXiv:2304.14391, 2023
242023
Orientation attentive robotic grasp synthesis with augmented grasp map representation
G Chalvatzaki, N Gkanatsios, P Maragos, J Peters
arXiv preprint arXiv:2006.05123, 2020
22*2020
Deeply supervised multimodal attentional translation embeddings for visual relationship detection
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Koutras, A Zlatintsi, P Maragos
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1840-1844, 2019
202019
3d diffuser actor: Policy diffusion with 3d scene representations
TW Ke, N Gkanatsios, K Fragkiadaki
arXiv preprint arXiv:2402.10885, 2024
132024
Grounding consistency: Distilling spatial common sense for precise visual relationship detection
M Diomataris, N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
102021
From Saturation to Zero-Shot Visual Relationship Detection Using Local Context
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Maragos
Proceedings of the 31st BMVA British Machine Vision Virtual Conference, 2020
102020
Analogy-Forming Transformers for Few-Shot 3D Parsing
N Gkanatsios, M Singh, Z Fang, S Tulsiani, K Fragkiadaki
International Conference on Learning Representations, ICLR, 2023, 2023
52023
ODIN: A Single Model for 2D and 3D Segmentation
A Jain, P Katara, N Gkanatsios, AW Harley, G Sarch, K Aggarwal, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2024
3*2024
Diffusion-ES: Gradient-free Planning with Diffusion for Autonomous and Instruction-guided Driving
B Yang, H Su, N Gkanatsios, TW Ke, A Jain, J Schneider, K Fragkiadaki
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2024
2*2024
Showcasing Deeply Supervised Multimodal Attentional Translation Embeddings: a Demo for Visual Relationship Detection
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Koutras, A Zlatintsi, P Maragos
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2456-2456, 2019
12019
Revisiting Grasp Map Representation with a Focus on Orientation in Grasp Synthesis
N Gkanatsios, G Chalvatzaki, P Maragos, J Peters
Visual Learning and Reasoning for Robotic Manipulation, RSS Workshop, 2020
2020
Metis: A Scalable Natural-Language-Based Intelligent Personal Assistant for Maritime Services
N Gkanatsios, K Mermikli, S Katsikas
Information and Software Technologies: 24th International Conference, ICIST …, 2018
2018
ODIN: A Single Model for 2D and 3D Segmentation Supplementary Materials
A Jain, P Katara, N Gkanatsios, AW Harley, G Sarch, K Aggarwal, ...
Embodied Symbiotic Assistants that See, Act, Infer and Chat
Y Cao, N Pande, A Jain, S Sharma, G Sarch, N Gkanatsios, X Zhou, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18