Παρακολούθηση
Hilary Masenda
Hilary Masenda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wits.ac.za - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Paramagnetism in Mn/Fe implanted ZnO
HP Gunnlaugsson, TE Mølholt, R Mantovan, H Masenda, D Naidoo, ...
Applied Physics Letters 97 (14), 2010
482010
Direct synthesis of carbon nanofibers from South African coal fly ash
N Hintsho, A Shaikjee, H Masenda, D Naidoo, D Billing, P Franklyn, ...
Nanoscale research letters 9, 1-11, 2014
412014
XRD and Mössbauer spectroscopy study of Ho doped BiFeO3
M Ncube, D Naidoo, K Bharuth-Ram, D Billing, H Masenda, DR Sahu, ...
Hyperfine Interactions 219, 83-88, 2013
262013
Lattice locations and properties of Fe in Co/Fe co-implanted ZnO
HP Gunnlaugsson, K Johnston, TE Mølholt, G Weyer, R Mantovan, ...
Applied Physics Letters 100 (4), 2012
242012
Observation of spin-lattice relaxations of dilute Fe3+ in MgO by Mössbauer spectroscopy
TE Mølholt, R Mantovan, HP Gunnlaugsson, D Naidoo, S Ólafsson, ...
Hyperfine Interactions 197, 89-94, 2010
242010
Spin–lattice relaxations of paramagnetic Fe3+ in ZnO
TE Mølholt, HP Gunnlaugsson, K Johnston, R Mantovan, H Masenda, ...
Physica Scripta 2012 (T148), 014006, 2012
222012
Atomic‐Scale Magnetic Properties of Truly 3d‐Diluted ZnO
R Mantovan, HP Gunnlaugsson, K Johnston, H Masenda, TE Mølholt, ...
Advanced Electronic Materials 1 (1-2), 1400039, 2015
212015
Atomic-scale study of the amorphous-to-crystalline phase transition mechanism in GeTe thin films
R Mantovan, R Fallica, A Mokhles Gerami, TE Mølholt, C Wiemer, ...
Scientific reports 7 (1), 8234, 2017
172017
Temperature and dose dependence of defect complex formation with ion implanted Mn/Fe in ZnO
TE Mølholt, R Mantovan, HP Gunnlaugsson, K Bharuth-Ram, M Fanciulli, ...
Physica B: Condensed Matter 404 (23-24), 4820-4822, 2009
172009
Defect annealing in Mn/Fe-implanted TiO2 (rutile)
HP Gunnlaugsson, R Mantovan, H Masenda, TE Mølholt, K Johnston, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 47 (6), 065501, 2014
162014
Fe charge state adjustment in ZnO upon ion implantation
R Mantovan, HP Gunnlaugsson, D Naidoo, S Ólafsson, K Johnston, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 24 (48), 485801, 2012
142012
Mössbauer spectroscopy of 57Fe in α-Al2O3 following implantation of 57Mn*
HP Gunnlaugsson, R Mantovan, TE Mølholt, D Naidoo, K Johnston, ...
Hyperfine Interactions 198, 5-13, 2010
142010
Energy Scaling of Compositional Disorder in Ternary Transition‐Metal Dichalcogenide Monolayers
H Masenda, LM Schneider, M Adel Aly, SJ Machchhar, A Usman, ...
Advanced Electronic Materials 7 (8), 2100196, 2021
132021
Experimental and Theoretical Study of Electronic and Hyperfine Properties of Hydrogenated Anatase (TiO2): Defect Interplay and Thermal Stability
DV Zyabkin, HP Gunnlaugsson, JN Gonçalves, K Bharuth-Ram, B Qi, ...
The Journal of Physical Chemistry C 124 (13), 7511-7522, 2020
112020
Interstitial fe in mgo
TE Mølholt, R Mantovan, HP Gunnlaugsson, A Svane, H Masenda, ...
Journal of Applied Physics 115 (2), 2014
112014
Enhanced excitonic features in an anisotropic ReS 2/WSe 2 heterostructure
A Usman, MA Aly, H Masenda, JJP Thompson, SM Gunasekera, ...
Nanoscale 14 (30), 10851-10861, 2022
102022
Local increase of the Curie temperature in Mn/Fe implanted Y3Fe5O12 (YIG)
PB Krastev, HP Gunnlaugsson, K Nomura, K Bharuth-Ram, B Qi, ...
Applied Radiation and Isotopes 160, 109121, 2020
92020
Effect of nitrogen and hydrogen gases on the synthesis of carbon nanomaterials from coal waste fly ash as a catalyst
N Hintsho, A Shaikjee, PK Triphati, H Masenda, D Naidoo, P Franklyn, ...
Journal of nanoscience and nanotechnology 16 (5), 4672-4683, 2016
92016
Characterization of Fe states in dilute 57 Mn implanted SnO 2 film
HP Gunnlaugsson, K Nomura, TE Mølholt, S Shayestehaminzadeh, ...
Hyperfine interactions 226, 389-396, 2014
92014
57Fe Mössbauer study of epitaxial TiN thin film grown on MgO (1 0 0) by magnetron sputtering
B Qi, HP Gunnlaugsson, AM Gerami, HP Gislason, S Ólafsson, F Magnus, ...
Applied Surface Science 464, 682-691, 2019
82019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20