Παρακολούθηση
Ferenczi Zsanett
Ferenczi Zsanett
PPKE Doctoral School of Linguistics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.mta.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic Generation of Wiktionary Entries for Finno-Ugric Minority Languages
Z Ferenczi, I Mittelholcz, E Simon
Proceedings of the Fourth International Workshop on Computational …, 2018
12018
Automatikus szótárépítés kisebbségi finnugor nyelvekre
E Simon, I Mittelholcz, Z Ferenczi
Soknyelvűség és többnyelvűség Európában, 53-64, 2019
2019
Jogi szövegek automatikus fordítása
F Zsanett
Édes Anyanyelvünk 41 (3), 16, 2019
2019
Kenesei István (szerk.): Nyelv, biológia, szabadság. A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl (könyvismertetés)
F Zsanett
Magyar Pszichológiai Szemle 74 (4), 611-614, 2019
2019
Evaluation of Dictionary Creating Methods for Finno-Ugric Minority Languages
Z Ferenczi, I Mittelholcz, E Simon, T Váradi
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
2018
Finn–magyar fordítási párok kinyerése automatikus módszerekkel
F Zsanett
Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021, 131, 0
Nyelvtanulást elősegítő feladatok automatikus előállítása finn és magyar nyelvekre
F Zsanett
Automatikus szótárépítési módszerek finnugor nyelvekre
F Zsanett
Lexikai erőforrások automatikus előállítása kisebbségi finnugor nyelvekre
S Eszter, M Iván, F Zsanett
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9