Παρακολούθηση
giovanni esposito
giovanni esposito
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pretreatment methods to enhance anaerobic digestion of organic solid waste
J Ariunbaatar, A Panico, G Esposito, F Pirozzi, PNL Lens
Applied energy 123, 143-156, 2014
10402014
A review on dark fermentative biohydrogen production from organic biomass: process parameters and use of by-products
A Ghimire, L Frunzo, F Pirozzi, E Trably, R Escudie, PNL Lens, G Esposito
Applied Energy 144, 73-95, 2015
9552015
Removal of residual anti-inflammatory and analgesic pharmaceuticals from aqueous systems by electrochemical advanced oxidation processes. A review
L Feng, ED van Hullebusch, MA Rodrigo, G Esposito, MA Oturan
Chemical Engineering Journal 228, 944-964, 2013
6022013
Coupling of membrane filtration and advanced oxidation processes for removal of pharmaceutical residues: A critical review
SO Ganiyu, ED Van Hullebusch, M Cretin, G Esposito, MA Oturan
Separation and Purification Technology 156, 891-914, 2015
5872015
Removal of hydrophobic organic pollutants from soil washing/flushing solutions: a critical review
C Trellu, E Mousset, Y Pechaud, D Huguenot, ED van Hullebusch, ...
Journal of Hazardous materials 306, 149-174, 2016
4632016
Comparative bioremediation of heavy metals and petroleum hydrocarbons co-contaminated soil by natural attenuation, phytoremediation, bioaugmentation and bioaugmentation …
AC Agnello, M Bagard, ED van Hullebusch, G Esposito, D Huguenot
Science of the Total Environment 563, 693-703, 2016
4312016
Anaerobic co-digestion of organic wastes
G Esposito, L Frunzo, A Giordano, F Liotta, A Panico, F Pirozzi
Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 1-17, 0
410
Electron donors for autotrophic denitrification
F Di Capua, F Pirozzi, PNL Lens, G Esposito
Chemical Engineering Journal 362, 922-937, 2019
3862019
Electrochemical advanced oxidation and biological processes for wastewater treatment: a review of the combined approaches
O Ganzenko, D Huguenot, ED Van Hullebusch, G Esposito, MA Oturan
Environmental Science and Pollution Research 21, 8493-8524, 2014
3112014
Bio-Methane Potential Tests To Measure The Biogas Production From The Digestion and Co-Digestion of Complex Organic Substrates
G Esposito, L Frunzo, F Liotta, A Panico, F Pirozzi
Open Environmental Engineering Journal 5, 1-8, 2012
3102012
A hierarchical CoFe-layered double hydroxide modified carbon-felt cathode for heterogeneous electro-Fenton process
SO Ganiyu, TXH Le, M Bechelany, G Esposito, ED van Hullebusch, ...
Journal of Materials Chemistry A 5 (7), 3655-3666, 2017
2632017
Greenhouse gases from wastewater treatment—A review of modelling tools
G Mannina, G Ekama, D Caniani, A Cosenza, G Esposito, R Gori, ...
Science of the Total Environment 551, 254-270, 2016
2322016
Sub-stoichiometric titanium oxide (Ti4O7) as a suitable ceramic anode for electrooxidation of organic pollutants: a case study of kinetics, mineralization and toxicity …
SO Ganiyu, N Oturan, S Raffy, M Cretin, R Esmilaire, E van Hullebusch, ...
Water research 106, 171-182, 2016
2212016
Role of extracellular polymeric substances (EPS) production in bioaggregation: application to wastewater treatment
Z Ding, I Bourven, G Guibaud, ED van Hullebusch, A Panico, F Pirozzi, ...
Applied microbiology and biotechnology 99, 9883-9905, 2015
2182015
Enhanced anaerobic digestion of food waste by thermal and ozonation pretreatment methods
J Ariunbaatar, A Panico, L Frunzo, G Esposito, PNL Lens, F Pirozzi
Journal of environmental management 146, 142-149, 2014
2132014
Machine learning algorithms for the forecasting of wastewater quality indicators
F Granata, S Papirio, G Esposito, R Gargano, G De Marinis
Water 9 (2), 105, 2017
2062017
The anaerobic digestion of rice straw: a review
W Mussoline, G Esposito, A Giordano, P Lens
Critical Reviews in Environmental Science and Technology 43 (9), 895-915, 2013
2052013
Increased biogas production from wheat straw by chemical pretreatments
G Mancini, S Papirio, PNL Lens, G Esposito
Renewable energy 119, 608-614, 2018
1942018
Perspectives of sulfate reducing bioreactors in environmental biotechnology
P Lens, M Vallerol, G Esposito, M Zandvoort
Reviews in Environmental Science and Biotechnology 1, 311-325, 2002
1922002
Chemolithotrophic denitrification in biofilm reactors
F Di Capua, S Papirio, PNL Lens, G Esposito
Chemical Engineering Journal 280, 643-657, 2015
1852015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20