Παρακολούθηση
Alberto Montes
Alberto Montes
Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα student.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blazingly fast video object segmentation with pixel-wise metric learning
Y Chen, J Pont-Tuset, A Montes, L Van Gool
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2662018
The 2019 davis challenge on vos: Unsupervised multi-object segmentation
S Caelles, J Pont-Tuset, F Perazzi, A Montes, KK Maninis, L Van Gool
arXiv preprint arXiv:1905.00737, 2019
1212019
Temporal activity detection in untrimmed videos with recurrent neural networks
A Montes, A Salvador, S Pascual, X Giro-i-Nieto
arXiv preprint arXiv:1608.08128, 2016
1212016
The 2018 davis challenge on video object segmentation
S Caelles, A Montes, KK Maninis, Y Chen, L Van Gool, F Perazzi, ...
arXiv preprint arXiv:1803.00557, 2018
1152018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4