Παρακολούθηση
Xi Victoria Lin
Xi Victoria Lin
Meta AI - FAIR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-Hop Knowledge Graph Reasoning with Reward Shaping
XV Lin, R Socher, C Xiong
The 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2018
2562018
OPT: Open pre-trained transformer language models
S Zhang, S Roller, N Goyal, M Artetxe, M Chen, S Chen, C Dewan, ...
arXiv preprint arXiv:2205.01068, 2022
228*2022
Compositional Learning of Embeddings for Relation Paths in Knowledge Bases and Text
K Toutanova, XV Lin, W Yih, H Poon, C Quirk
The 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics 1 …, 2016
1482016
NL2Bash: A Corpus and Semantic Parser for Natural Language Interface to the Linux Operating System
XV Lin, C Wang, L Zettlemoyer, MD Ernst
The 11th International Conference on Language Resources and Evaluation, 2018
1162018
GraPPa: Grammar-Augmented Pre-Training for Table Semantic Parsing
T Yu, CS Wu, XV Lin, B Wang, YC Tan, X Yang, D Radev, R Socher, ...
Proceedings of the 9th International Conference on Learning Representations …, 2021
111*2021
Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions
R Zhang, T Yu, HY Er, S Shim, E Xue, XV Lin, T Shi, C Xiong, R Socher, ...
The 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2019
104*2019
SParC: Cross-domain Semantic Parsing in Context
T Yu, R Zhang, M Yasunaga, YC Tan, XV Lin, S Li, H Er, I Li, B Pang, ...
The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2019
95*2019
Bridging Textual and Tabular Data for Cross-Domain Text-to-SQL Semantic Parsing
XV Lin, R Socher, C Xiong
Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, 2020
872020
DART: Open-domain structured data record to text generation
D Radev, R Zhang, A Rau, A Sivaprasad, C Hsieh, NF Rajani, X Tang, ...
The 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for …, 2021
80*2021
Program Synthesis from Natural Language Using Recurrent Neural Networks
XV Lin, C Wang, D Pang, K Vu, L Zettlemoyer, MD Ernst
University of Washington Department of Computer Science and Engineering …, 2017
762017
CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
T Yu, R Zhang, HY Er, S Li, E Xue, B Pang, XV Lin, YC Tan, T Shi, Z Li, ...
The 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2019
472019
Efficient large scale language modeling with mixtures of experts
M Artetxe, S Bhosale, N Goyal, T Mihaylov, M Ott, S Shleifer, XV Lin, J Du, ...
arXiv preprint arXiv:2112.10684, 2021
40*2021
Double-Hard Debias: Tailoring Word Embeddings for Gender Bias Mitigation
T Wang, XV Lin, NF Rajani, B McCann, V Ordonez, C Xiong
The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics 1 …, 2020
39*2020
Photon: A Robust Cross-Domain Text-to-SQL System
J Zeng, XV Lin, C Xiong, R Socher, MR Lyu, I King, SCH Hoi
arXiv preprint arXiv:2007.15280, 2020
33*2020
Learning to Synthesize Data for Semantic Parsing
B Wang, W Yin, XV Lin, C Xiong
The 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for …, 2021
292021
Few-shot learning with multilingual language models
XV Lin, T Mihaylov, M Artetxe, T Wang, S Chen, D Simig, M Ott, N Goyal, ...
arXiv preprint arXiv:2112.10668, 2021
262021
FeTaQA: free-form table question answering
L Nan, C Hsieh, Z Mao, XV Lin, N Verma, R Zhang, W Kryściński, ...
Transactions of the Association for Computational Linguistics 10, 35-49, 2022
19*2022
Lifting the curse of multilinguality by pre-training modular transformers
J Pfeiffer, N Goyal, XV Lin, X Li, J Cross, S Riedel, M Artetxe
arXiv preprint arXiv:2205.06266, 2022
13*2022
Multi-hop knowledge graph reasoning with reward shaping
XV Lin, C Xiong, R Socher
US Patent App. 16/051,309, 2019
122019
Multi-Label Learning with Posterior Regularization
XV Lin, S Singh, L He, B Taskar, L Zettlemoyer
NeurIPS Workshop on Modern Machine Learning and Natural Language Processing, 2014
112014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20